SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

realizowany od stycznia 2016 r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE


Opracowanie: dr Melania Orzechowska

 

SPIS TREŚCI:

1. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki

2. Cele Szkolnego Programu Profilaktyki

3. Podstawa prawna

4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna

5. Szczegółowe zadania Szkolnego Programu Profilaktyki

6. Przewidywane efekty działań profilaktycznych

7. Procedura badania efektywności programu

8. Wykaz literatury 


1. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

Szkolny program profilaktyki oparty jest to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który uzupełnia wychowanie i ukierunkowuje je na:

- wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

- ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

- inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu (Gaś, 2003, 2006).

Szkoła z racji swoich funkcji zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania problemów i podejmowania działań profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Działania podejmowane w V Liceum Ogólnokształcącym są zgodnie z przyjętym planem pracy na prośbę ucznia, nauczyciela, rodzica lub w wyniku zaistniałej sytuacji problemowej. Oddziaływania psychologiczno – pedagogiczne obejmują wszystkich uczniów oraz rodziców.

Program profilaktyki jest oparty na diagnozie potrzeb uczniów oraz na stałym partnerskim współdziałaniu wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego, higienistki szkolnej, pozostałych pracowników szkoły, rodziców, również z różnymi podmiotami mogącymi mieć wpływ na pomoc. W zakresie profilaktyki wychowawczej prowadzona jest systematyczna obserwacja uczniów w celu rozpoznania, zdiagnozowania warunków życia i funkcjonowania uczniów napotykających na trudności dydaktyczne i sprawiających problemy wychowawcze.

Program jest dostosowywany do aktualnych przepisów prawnych, posiadanych możliwości realizacyjnych i bieżących potrzeb.

2. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

 1. Udzielanie uczniom klas I wsparcia psychicznego i wskazówek ułatwiających adaptację.
 2. Kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami, integracja zespołu klasowego i nawiązywanie więzi emocjonalnych oraz budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśników.
 3. Uczenie współpracy i współdziałania na rzecz budowania zdrowego środowiska psychospołecznego ( klimat społeczny szkoły).
 4. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
 5. Usprawnienie procesu uczenia się.
 6. Rozwijanie poczucia własnej wartości - uporządkowanie własnego "ja", samopoznanie, rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach.
 7. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów (otwarta komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i problemów, wsparcie
  w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z trudnościami).
 8. Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia.
 9. Uświadomienie konsekwencji używania różnych środków odurzających, w tym dopalaczy.
 10. Zapobieganie wszelkim objawom patologii społecznej.
 11. Przygotowanie do radzenia sobie z emocjami i stresem.
 12. Promowanie zdrowego stylu życia.
 13. Zwrócenie uwagi na symptomy śmiertelnych chorób (anoreksja, bulimia, rak piersi, HIV/AIDS).
 14. Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie.


3. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z póź. zm).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485, z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228, z późn. zm).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Poz. 532
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Poz. 1113
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Poz. 843.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
  i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznych-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. Poz. 1103
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Poz. 1249
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Poz. 1170
 • Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoływ zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

4. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA:

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców;

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców;

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.

Działalność profilaktyczna dotyczy:

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspierania wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowania działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji;

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspierania uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspierania uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane, jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań obejmujących:

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych;

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji.

5. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

Lp. Zadania do realizacji/ treści profilaktyczne Organizacja i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi
1.

Stwarzanie równych szans rozwoju uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Działania wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w życie społeczne.

Działania umożliwiających nabycie umiejętności pracy
z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Wykaz uczniów z opiniami i orzeczeniami ZPP-P.

- Uwzględnianie wytycznych zawartych w opiniach ZPP-P.

- Otoczenie szczególną opieką uczniów z orzeczeniami ZPP-P.

- Kontrolowanie pracy własnej uczniów obejmującej poprawność pisowni.`

- Kierowanie uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się na badania do ZPP-P.

- Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

- Pedagog szkolny, nauczyciele, pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1

- W ciągu roku
2.

Adaptacja w nowym środowisku szkolnym.

Promowanie aktywności uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem

Kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy.

- Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I.

- Organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas I.

- Przeprowadzenie zajęć wychowawczych ułatwiających młodzieży adaptację w szkole.

- Przeprowadzenia zajęć wychowawczych „Poznajemy siebie”
w klasach I.

- Dyrektor i pedagog szkolny

- Pedagog szkolny wraz z ZPP-P – PP-P Nr 1

lub CIZ

- Wychowawcy klas

- Pedagog szkolny

- Wrzesień

- Wrzesień
– listopad

- Wrzesień

- Wrzesień
- grudzień

3. Promocja zdrowia psychicznego

- Realizacja zajęć „Zdrowie psychiczne” w klasach II.

- Konsultacje indywidualne dla uczniów na terenie szkoły
i poradni.

- Wskazanie pomocy świadczonej przez specjalistów z Centrum Terapii w Częstochowie.

- Wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez tworzenie w szkołach punktów konsultacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

- Psycholog z ZPP-P – PP-P Nr 1

- Pedagog szkolny

- Pedagog szkolny,

- Psycholog z ZPP-P – PP-P Nr 1

- W ciągu roku

4.

Promowanie zdrowego stylu życia.

- Zdrowe i racjonalne odżywianie się.

- Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Realizacja zajęć w klasach III - "Jak radzić sobie ze stresem?"

- Zorganizowanie konkursu wiedzy o HIV/AIDS.

- Realizacja programu „Różowa wstążka”

- Pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas

- Pedagog szkolny, psycholog z ZPP-P – PP-P Nr 1

- Pedagog szkolny, nauczyciel biologii

- Pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna

- W ciągu roku

5. Kształtowanie zdrowego, wspierającego środowiska szkoły

- Przekazywanie wartości i norm społecznych.

- Budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w całej szkole.

- Budowanie spierających relacji między dyrekcją szkoły,
a nauczycielami; nauczycielami, uczniami, rodzicami.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odmiennych kulturowo
i wielojęzycznych.

- Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów.

- Wspieranie działań rozwijających zainteresowania, pasje (sport), włączanie i angażowanie uczniów w różne formy aktywności, wolontariat.

- Cała społeczność szkoły przy współpracy
z instytucjami

6. Zapobieganie patologiom
i uzależnieniom.

- Dostarczenie uczniom informacji o konsekwencjach stosowania dopalaczy. Realizacja programu profilaktycznego „Mam wybór” w klasach I.

- Ja przeciw używkom: papierosy, alkohol, narkotyki.

- W miarę możliwości wprowadzenie Metody szkolnej interwencji profilaktycznej zakładającej zawieranie kontraktów z uczniem i jego rodzicami, co pozwala przenieść na ucznia odpowiedzialność za podejmowane przez niego działania i decyzje.

- Realizacja programu "ARS - czyli jak dbać o miłość".

- Zaproszenie przedstawiciela ZPP-P – PP-P Nr 1

- Wychowawcy klas

- Pedagog szkolny,

Pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel religii

- W ciągu roku

7. Przeciwdziałanie agresji.

- Przemoc i przestępstwa wśród młodzieży a odpowiedzialność karna – prelekcja dla uczniów klas I.

- Zapobieganie agresji wśród uczniów.

- Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z własną
i cudzą agresją (asertywne sposoby rozwiązywania konfliktów, mediacja rówieśnicza) oraz wyrobienie gotowości do niesienia pomocy ofiarom przemocy.

- Monitoring zjawiska agresji i przemocy w szkole. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami

i uprzedzeniami.

- Udział w programie "Szkoła bez przemocy".

- Straż Miejska

- Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

- Wszyscy nauczyciele

- Pedagog szkolny, nauczyciele

- W ciągu roku

8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

- Poradnictwo indywidualne (zapoznanie młodzieży z warunkami dokonania prawidłowego kierunku dalszego kształcenia).

- Udostępnianie uczniom aktualnych informatorów odnośnie uczelni wyższych i szkół pomaturalnych.

- Udostępnianie uczniom teczek zawodoznawczych.

- Pomoc w określeniu zainteresowań na podstawie testu „INWENTARZ ZAINTERESOWAŃ”.

- Utworzenie punktu konsultacyjnego dla uczniów klas III.

- Pedagog szkolny, doradcy zawodowi
z Centrum Informacji Zawodowej
- W ciągu roku


6. PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

- Szybsza i łatwiejsza adaptacja w nowym środowisku szkolnym.
- Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
- Mniejszy wskaźnik agresji, przemocy wśród uczniów.
- Przewidywanie zagrożeń wynikających z przypadkowych kontaktów seksualnych.
- Świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków.
- Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem i skuteczne szukanie pomocy.
- Dostrzeżenie walorów zdrowego stylu życia.
- Zwrócenie większej uwagi na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia.
- Lepsze rozpoznanie swoich zdolności i umiejętności.
- Rozpoznanie poziomu atrakcyjności różnych zawodów i specjalności.
- Świadomość znaczenia w życiu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
- Umiejętność zastosowania pożądanych form i norm zachowania się w określonych sytuacjach życiowych.
- Wykształcenie radzenia sobie ze stresem poprzez różne formy i metody.

7. PROCEDURA BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU:

Oceny efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane podmioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej, podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego.

Ewaluacja w szkole będzie przeprowadzana w oparciu o:

- analizę dokumentacji (teczki indywidualne uczniów, dziennik pedagoga, dzienniki lekcyjne, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów);

- obserwację zachowania uczniów w sytuacjach szkolnych i pozalekcyjnych;

- rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami;

- konsultacje z dyrekcją szkoły;

- zajęcia profilaktyczne i wychowawcze w klasach;

- ankiety dla uczniów i wychowawców uwzględniające sytuacje szkolną.

Podstawę dla formułowania ocen realizacji Programu Profilaktyki stanowią narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy oraz scenariusze.

8. WYKAZ LITERATURY:

 1. Gaś Z., Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole. Lublin 2004.
 2. Gaś Z., Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Lublin 2004.
 3. Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Poz. 1249.

   

Szukaj  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


https://www.vmickiewicz.pl/cache/preview/c626e8a56f2d761751f789aa8e49cf50.jpg


smartcookie101


bartrog logo


 wst

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie