WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. A. MICKIEWICZA w Częstochowie

                                            

Częstochowa, 26. 10. 2015 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna programu – akty prawne

2. Założenia programu

3. Cele programu – cele ogólne

4. Cele szczegółowe

5. Metody, techniki i formy pracy

6. Scenariusze i konspekty

7. Dostępne materiały edukacyjne i zasady ich udostępniania

8. Osoby odpowiedzialne za realizację działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

9. Szczegółowy opis działań edukacyjnych-zawodowych

 

 1. 1. Podstawa prawna programu – akty prawne

I. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z poźn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61 poz. 624)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. z 2012 poz.204 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 1. 2. Założenia programu

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencje decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska, preferencje zawodowe wywodzą sie z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają sie wraz z upływem czasu,
 • prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami,
 • działania zawodoznawcze są planowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły,
 • uczniowie wraz z opiekunami portalu szkoły są włączani do tworzenia bazy informacyjnej w szkole.
 1. 3. Cele programu – cele ogólne

1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno - zawodowego.

2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.

3. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności.

4. Wskazanie i zrozumienie znaczenia stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku z wymaganiami do pracy w konkretnym zawodzie.

5. Wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu.

6. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron.

7. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji.

8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez wyłonienie pozytywnych stron osobowości.

9. Rozwijanie świadomości zawodowej.

10. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, systemami naboru do szkół wyższych.

11. Wskazanie dróg dalszego kształcenia.

 4. Cele szczegółowe

I. Cele z zakresu postaw i zachowań uczniów:

 • przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
 • rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
 • kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

II. Cele z zakresu kształtowania umiejętności uczniów:

 • planowania przyszłości zawodowej,
 • organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie),
 • przygotowanie dokumentów związanych z pracą zawodową.

III. Cele z zakresu przyrostu wiedzy uczniów:

 • poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
 • poznanie kryteriów przyjęć na poszczególne uczelnie,
 • poznanie przeciwwskazań i wymagań zawodów,
 • poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą.
 1. 5. Metody, techniki i formy pracy
 • Pogadanki
 • Warsztaty
 • Lekcje wychowawcze
 • Szkolny punkt konsultacyjny
 • Wykorzystanie artykułów prasowych i materiałów z Internetu
 • Testy

- Realizowanie tematyki z zakresu: pojęcie zawodu, kwalifikacje zawodowe, rodzaje zawodów, na zajęciach z wychowawcą i innych.

- Współpraca z instytucjami: CIZ oraz PPP-P.

- Angażowanie młodzieży do umiejętnego spędzania czasu wolnego (koła zainteresowań, zajęcia sportowe, artystyczne).

- Zorganizowanie spotkania dla rodziców uczniów klas III z pedagogiem szkolnym.

- Prowadzenie zajęć wychowawczych, których celem będzie określenie propozycji dalszej drogi kształcenia.

- Wykorzystywanie scenariuszy, kwestionariuszy oraz filmów podczas zajęć klasowych.

- Opracowanie informacji o możliwościach pogłębienia wiedzy dotyczącej wyboru zawodu - prezentacja na portalu szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

- Gromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego.

- Zapewnienie możliwości korzystania z Internetu w bibliotece szkolnej.

- Korzystanie ze stron internetowych:

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

www.informator.kuratorium.krakow.pl

www.ore.edu.pl (podstawa programowa)

www.ohpdlaszkoly.pl (opisy i filmy o zawodach)

www.koweziu.edu.pl (kwalifikacje, program nauczania, przewodnik po zawodach)

www.euroguidance.pl

www.wybieramzawod.pl

www.pociagdokariery.pl

 

 1. 6. Scenariusze i konspekty

Scenariusze i konspekty do zajęć zawarte są w Pakiecie „Kariera na Maksa” (dostępne w gabinecie pedagoga szkolnego).

 1. 7. Dostępne materiały edukacyjne i zasady ich udostępniania

W GABINECIE SZKOLNEGO PEDAGOGA SZKOLNEGO DO DYSPOZYCJI SĄ:

- Informator dla maturzystów 2014

- Informacje o zawodach

- Ulotki i broszury poszczególnych uczelni wyższych

- Pakiet „Kariera na Maksa” – narzędzia szkolnego doradcy zawodowego

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ DO DYSPOZYCJI SĄ:

- Dodatek do Gazety Wyborczej – PRACA

- Informator dla maturzystów 2011

- Informator – Studia Uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii

- teczki informacji o zawodach (20 teczek)

- płyty CD: Gdzie i jak szukać pracy, Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód, kalejdoskop zawodów, Piramida Kariery 2, Indywidualny Planer Kariery

 1. 8. Osoby odpowiedzialne za realizację działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • pedagog szkolny - dr Melania Orzechowska
 • nauczyciel przedsiębiorczości – mgr Grzegorz Purgal
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie w klasach I.
 1. 9. Szczegółowy opis działań edukacyjnych-zawodowych

 

L.p.

Opis działania

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Czas realizacji

1.

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej

 1. Przeprowadzenie wywiadu swobodnego.
 2. Utworzenie ewidencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Analiza opinii psychologiczno- pedagogicznych.

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

W ciągu roku
2. Gromadzenie, aktualizacja
i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
 1. Utworzenie bazy danych o szkołach (informatory, ulotki, broszury, plakaty, płyty CD).
 2. Prowadzenie tablicy ogłoszeń
  z informacjami o uczelniach wyższych.
 3. Zgromadzenie bazy informacyjnej
  o zawodach (informatory, teczki informacji o zawodach, baza multimedialna).

Pedagog szkolny

Nauczyciele bibliotekarze

W ciągu roku
3.

Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 1. Przeprowadzenie zajęć
  o następującej tematyce:
 1. Rynek pracy.
 2. Poszukiwanie pracy.
 3. Dokumenty aplikacyjne.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Zatrudnienie.
 6. Bezrobocie.
 7. Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej.
 1. Przeprowadzenie zajęć
  o następującej tematyce:
 1. Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.
 2. Poszukiwanie własnego JA. Co udało mi się osiągnąć?
 3. Pasja a sukces zawodowy.
 4. Rola wykształcenia
  w dzisiejszym świecie.
 5. Poziom werbalny i niewerbalny komunikacji międzyludzkiej.
 6. Bariery komunikacyjne.
 7. Sposoby poprawy efektywności komunikacji.
 8. Umiejętności negocjacyjne; techniki negocjacji.
 1. Przeprowadzenie zajęć służących rozbudzeniu świadomości, konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej/ zasadach rekrutacji na uczelnie/praca
  w oparciu o informatory.
 2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu skutecznego porozumiewania się
  z innymi:
 1. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych
  (kształtowanie umiejętności zaprezentowania siebie, uświadamianie mocnych stron (samoocena), trening twórczości.
 1. Przeprowadzenie zajęć dotyczących planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
 2. Nabycie umiejętności autoprezentacji/ mówienie o sobie, swoim wyglądzie, zainteresowaniach/ poznawanie słownictwa odnoszącego się do cech osobowości/ poznawanie słownictwa dotyczącego różnych zawodów/ pisanie formalnej korespondencji.
 1. Nauczyciel przedsiębiorczości
 1. Wychowawcy klas
 1. Pedagog szkolny
 1. Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
 1. Pracownik ZPPP Centrum Informacji Zawodowej lub Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 2. Pracownik ZPPP Centrum Informacji Zawodowej
 1. Nauczyciele języków obcych
W ciągu roku
4.

Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę

 1. Planowanie i współpraca.
 2. Uczestniczenie w konferencjach metodycznych z zakresu poradnictwa zawodowego.
 3. Tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły – punkt konsultacyjny.
 1. Badanie losów absolwentów
 1. Pedagog szkolny
 2. Pedagog szkolny
 1. Doradca zawodowy
  z Centrum Informacji Zawodowej. Pedagog szkolny
 2. Wychowawcy klas
W ciągu roku

Opracowanie: dr Melania Orzechowska

   

Szukaj  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


https://www.vmickiewicz.pl/cache/preview/c626e8a56f2d761751f789aa8e49cf50.jpg


smartcookie101


bartrog logo


 wst

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie