Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas VII – VIII do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Turnieju Chemicznym dla Uczniów Szkół Podstwowych "Młody Chemik" w roku szkolnym 2023/2024.

MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: „MŁODY CHEMIK”

Organizatorzy


Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 

REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MŁODY CHEMIK”

organizowanego przez:

 • Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

           mgr Katarzyna Serdiuk, dr Krystyna Giełzak

 •   V Liceum Ogólnokształcące im. Adam Mickiewicza w Częstochowie

             mgr Adam Makówka

 

§ 1

Cele i zasięg

1.1 Celem turnieju chemicznego jest:

 • rozwijanie kreatywności
 • rozbudzanie wyobraźni
 • rozwijanie sprawności umysłowych i zainteresowań uczniów
 • sprawdzenie umiejętności analizowania i rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
 • skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych
 • rozwój logicznego myślenia
 • wdrożenie do samokształcenia
 • dobra zabawa w atmosferze zdrowej rywalizacji
 • zasięg regionalny

§ 2

Uczestnicy turnieju 

Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VII –VIII. 

§ 3 

Struktura organizacyjna 

Współorganizatorami Turnieju Chemicznego są:

3.1 mgr Adam Makówka nauczyciel chemii w V Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie

3.2 mgr Katarzyna Serdiuk pracownik Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

3.3 dr Krystyna Giełzak reprezentująca Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

§ 4

Zadania komitetu

4.1 Rozprowadza do szkół drogą elektroniczną informacje o turnieju /regulamin/
4.2 Przyjmuje zgłoszenia szkół do uczestnictwa w turnieju
4.3 Przesyła pytania I etapu
4.4 Przyjmuje zgłoszenia do drugiego etapu turnieju
4.5 Organizuje drugi etap turnieju
4.6 Przyjmuje nadesłane projekty
4.7 Powołuje komisję konkursową do oceny projektów
4.8 Przesyła informacje do szkół o wynikach II etapu i zakwalifikowaniu się uczniów do etapu trzeciego
4.9 Organizuje trzeci etap
4.10 Sprawdza prace trzeciego etapu
4.11 Przesyła informacje o wynikach turnieju do danych szkół podstawowych
4.12 Organizuje zakończenie turnieju
4.13 Przekazuje nagrody i dyplomy laureatom i finalistom

§ 5

Organizacja turnieju

5.1 Turniej ma charakter indywidualny. 

5.2 Turniej prowadzony jest w trzech etapach. Szczegółowe informacje o organizacji etapów rozsyłane są przez organizatorów do szkół podstawowych. 

5.3 Tematyka turnieju oraz literatura przesyłana jest do szkół. 

Informacje o turnieju zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych:  www.wnspt.ujd.edu.pl i V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: https://www.vmickiewicz.pl

Do I etapu Turnieju przystępują uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli danej szkoły.

(Opiekunowie uczniów z danej szkoły przesyłają listę chętnych uczniów do udziału w konkursie, wypełniając załącznik 1), termin przesłania załącznika o uczestnictwie do 30 listopada 2023 r.  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I etap turnieju odbywa się w macierzystych szkołach - 14.12.2023 r.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w turnieju, rozwiązują test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią /zestaw 30 pytań/. Czas trwania 60 min. godz. rozpoczęcia 1000.

Nauczyciele uczący otrzymują drogą elektroniczną materiały konkursowe (test 1 etapu) 3 dni przed etapem.

 

Do II etapu Turnieju przechodzą 3 osoby z każdej szkoły z najwyższą ilością punktów. Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu i zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (załącznik nr 2) należy przesłać do 13.01.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem / Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych/.

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu wykonują prezentację multimedialną (14 slajdów w programie Power Point); temat prezentacji „Wybitni polscy chemicy” (wybieramy 3 postacie). Nadsyłanie prezentacji przez szkoły do 25.01.2024 r. na adres e-mailowy konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: prezentacja II etap)

 

II etap odbywa się 25.01.2023 r. w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Zbiórka w liceum o godz. 9.45. Rozpoczęcie II etapu o godz. 1000

Uczniowie rozwiązują zadania otwarte /obliczeniowo – problemowe /. Czas rozwiązywania zadań 90 min.

Punkty w II etapie są sumowane z części pisemnej i z prezentacji multimedialnej.

 

Do III etapu Turnieju przechodzi 12 osób z najwyższą ilością punktów. Informacje o kwalifikacji do trzeciego etapu są wysyłane do szkół drogą elektroniczną do 12.02.2024 r.

W III etapie 14.03.2024 r. godz. 10.00 uczniowie:

Cz. 1. rozwiązują zadania otwarte na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie. Czas trwania 60 minut.

Cz. 2. wykonują doświadczenia pod okiem organizatorów konkursu (część laboratoryjna). Czas trwania 45 minut.

Pomiędzy 1 i 2 częścią 15 minut przerwy

Wynik końcowy w III etapie jest sumą punktów z części teoretycznej i doświadczalnej.

 

 

6.1 Zakończenie konkursu

6.2 Tytuł finalisty uzyskują uczniowie, którzy zajęli miejsca IV- XII, laureatami turnieju zostają osoby zajmujące miejsca od I do III.

6.3 Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem dyplomów oraz nagród rzeczowych odbywa się w roku szkolnym 2023/2024 na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie 26.03. 2024. / godz. 10.00 / (zbiórka 9.45)

 

Uwaga

 1. Podstawą do udziału w II etapie konkursu jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby Turnieju.

 2. Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zakres wymagań:

I etap: obejmuje wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej:

 1. Substancje chemiczne i ich właściwości.

 2. Wewnętrzna budowa materii.

 3. Wiązania chemiczne

 4. Reakcje chemiczne. Obliczenia związane z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy.

 5. Powietrze i jego składniki.

 6. Woda i roztwory wodne. Rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworów. Obliczenia chemiczne.

 7. Typy związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, zasady, sole i ich zastosowania w życiu codziennym. Dysocjacja jonowa, odczyn i pH roztworów.

II etap: obejmuje wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej obowiązujące w I etapie oraz:

 1. Hydraty.

 2. Węgiel i jego związki, węglowodory.

 3. Pochodne węglowodorów.

 4. Substancje o znaczeniu biologicznym (aminy, alkohole, kwasy, estry, aminokwasy, białka, cukry, tłuszcze).

Zagadnienia wykraczające poza podstawę programową:

Pojęcie mola, objętość molowa gazów, liczba Avogadro. Molowa interpretacja przemian chemicznych. Stężenia molowe roztworów.

III etap: obejmuje wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej oraz zagadnienia wykraczające poza podstawę programową obowiązujące w I i II etapie oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska, ekologią, biochemią.

 

Wykaz proponowanej literatury:

 • Podręczniki i zbiory zadań do szkół podstawowych zatwierdzone przez MEN.

 • Praca zbiorowa, Zadania z konkursów chemicznych dla gimnazjum, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2006.

 • Z. Głowacki, Konkursy chemiczne w gimnazjum. Zestawy zadań z rozwiązaniami, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2011.

 • J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Wyd. Podkowa, Gdańsk 2008.

 • A. Rygielska, Zadania dla uczestników konkursów chemicznych, OE K. Pazdro, Warszawa 2005.

 • M. Koszmider, G. Kozanecka, Zielone zadania. Ochrona środowiska w zadaniach chemicznych, WSiP Warszawa 1997.

 • M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski Chemia. Zbiór zadań dla gimnazjum, Wyd. Operon 2009.

 • K. Pazdro, M. Koszmider, Zadania od łatwych do trudnych. Chemia dla gimnazjalistów, OE K. Pazdro, Warszawa 2001.

 • E. Spychała, D. Giełdzik, I. Figura, Zadania egzaminacyjne. Zbiór zadań z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów gimnazjum, Wyd. Operon, 2011.

 

Załącznik 2

...................................................................

...............................................................                                              

                                                                           .............................................................................................  

imię/imiona i nazwisko uczestnika KCh

imiona i nazwiska rodziców

(prawnych opiekunów)

................................................................

pełna nazwa i adres szkoły

 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MŁODY CHEMIK”

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki

…………………………………………………………………………………………………

(imię/imiona i nazwisko)

do celów konkursowych w związku z organizacją Międzywojewódzkiego Turnieju Chemicznego „Młody Chemik”, organizowanego przez Uniwersytet  im. Jana Długosza w Częstochowie oraz V Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Częstochowie, dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników przez publikację z niej zdjęć oraz informacji na stronie internetowej Uczelni oraz V LO, w prasie lokalnej i mediach.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO;

..........................................................................                                                   

          miejscowość, data

                         ………………………………………..................................           

                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik 1

 

Dane kontaktowe

Nazwa szkoły      

                                          

Adres szkoły

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

Dane do kontaktu:

e-mail szkoły,

numer telefonu

 

Lista uczestników

 Lp.

 Nazwisko

 Imię
 1.

                                                      

                                                        
 2.

 

 
 3.

 4.

 5.

 

 6.

 7.

8.

 

 
9.

 

 
10.

 

 
11.

 

 
12.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy iż:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są wspólnie: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29, 42-217 Częstochowa oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie „UJD” z siedzibą przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.

 V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w  Częstochowie współadministrują danymi osobowymi uczestników w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu chemicznego: „Międzywojewódzki Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych „Młody Chemik”.

2. W V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.

W UJD Częstochowa wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.

Współadministratorzy wskazali jako wspólny punkt kontaktowy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, w którym osoba, której dane dotyczą może się kontaktować w sprawie ochrony jej danych osobowych, elektronicznie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Odpowiedzialność współorganizatorów konkursu z przepisów RODO tyczy się w jednakowym zakresie. Obejmuje przetwarzanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa szkoły, wyniki poszczególnych uczniów, wykorzystywanie wizerunku.

4. Uczestnik konkursu może realizować swoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych wobec każdego z administratorów. Administrator, do którego wpłynie żądanie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi we wnioskowanym zakresie.

5. Administratorzy przetwarzają dane: 

imię i nazwisko/szkoła/wyniki poszczególnych etapów na podstawie zgody rodzica/prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu udziału w konkursie i publikowania informacji na stronie iw serwisach internetowych prowadzonych przez V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz w serwisach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń oraz tym podmiotom, z którymi administratorzy danych osobowych zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

9. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia/pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo do:

a. dostępu do danych osobowych ucznia oraz otrzymania ich kopii,

b. do sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych osobowych ucznia,

c. do usunięcia danych osobowych ucznia,

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych ucznia,

e. do przenoszenia danych,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania. 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie