• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 17 września (czwartek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej (nr 1) ze sceną.

dyrektor szkoły

Małgorzata Witek

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:


9 września (środa)

godz. 17.00 – III A, B, C

godz. 17.30 – III D, E, F 

Spotkanie Komitetu Studniówkowego

godz. 18.00 – sala nr 12 (1 piętro)

10 września (czwartek)

godz. 16.30 -  II A, B, C

godz. 17.00 -  II D, E, F

godz. 17.30 – II G, H, I, J

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
www.interrisk.pl

(link odsyła do strony InterRisk)

Oferta kompleksowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferta dla placówki: V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZA

SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ 35 zł

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego należy składać w terminie od 2.09.2020 r. do 12.09.2020 r. do pedagoga szkolnego. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy zamieszkują na terenie miasta Częstochowa (pozostali uczniowie powinni zgłosić się do Ośrodków Pomocy Społecznej w swojej gminie). Wszelkich informacji naszym uczniom udziela pedagog szkolny.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w roku 2020

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Proszę zapoznać się i bezwzględnie stosować do procedur dotyczących reżimu sanitarnego obowiązującego od 1 września.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującena terenie V LO im. A. Mickiewicza od 1 września w roku szkolnym 2020/2021

 

Informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną

kiermasz podręczników używanych w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie prowadzony.

mgr Aneta Salachna

wicedyrektor szkoły

 


Za nami trudny rok szkolny, pełen nowości i wielu wyrzeczeń. Wszyscy z konieczności staliśmy się „Mistrzami” zdalnego nauczania. Tęsknimy za normalnością i szkolną atmosferą. Żałujemy, że nie mogliśmy uroczyście świętować zakończenia roku na sali gimnastycznej. Nareszcie rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Wam Drodzy Uczniowie życzymy wspaniałych, słonecznych i pełnych wrażeń wakacji. Wypoczywajcie bezpiecznie. Nabierajcie sił, by we wrześniu rozpocząć nowy rok szkolny!

Zobacz nowe filmy!

Opiekunowie i aktorzy Amatorskiego Teatru Szkolnego „PÓŁ żartem, pół serio”

 

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie

zaprasza

uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego

do udziału w REGIONALNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM: ZOOM NA MATEMATYKĘ.

Sprawdź regulamin!

 

 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO: ZOOM NA MATEMATYKĘ

1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego.

3. Cele konkursu:
- krzewienie wiedzy matematycznej;
- rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz artystycznych;
- odkrywanie zagadnień matematycznych w przyrodzie, architekturze, przedmiotach codziennego użytku itp.
- zainteresowanie uczniów matematyką, dziedziną wiedzy, która przenika do wszystkich pozostałych;
- rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu:
Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Członkowie jury:
• mgr Dorota Magacz – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Joanna Szydłowska – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Iwona Karlak – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
• mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
5. Zasady konkursu:

Tematyka pracy związana jest z artystycznym wyrażeniem zagadnienia matematycznego oraz jego krótkim opisem.

Realizacja zadań konkursowych ma formę fotograficzną.

Uczestnik wykonuje autorską fotografię z artystycznym wyrażeniem zagadnienia matematycznego i dołącza jego krótki opis.

Uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 fotografii, które nie brały udziału w innych konkursach.

Nadesłane zdjęcia należy podpisać podając tytuł pracy oraz dołączyć do nich opis uzasadniający przedstawienie danego zagadnienia matematycznego każdej fotografii.

Zdjęcia zapisane w formacie .jpg z maksymalną pojemnością 2 Mb należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.Termin i sposób dostarczenia prac: Termin dostarczenia prac: 2.10.2020r

Fotografie należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy zapisać Regionalny Konkurs Fotograficzny „ZOOM NA MATEMATYKĘ”.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie konkursu: 9 października 2020 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: www.vmickiewicz.pl.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą elektroniczną.

7. Kryteria oceniania:
- Zgodność z tematem
- Wartość merytoryczna i techniczna
- Kreatywność

8. Nagrody:
Laureaci I - III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

9. Uwagi końcowe:

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Naruszenie regulaminu wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

Pytania związane z konkursem można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna merytorycznego uczestnika konkursu.

Prawidłowo wypełnioną kartę i podpisaną zgodę należy skanować lub sfotografować i dołączyć do przesyłki z fotografiami.

Załączniki do Konkursu:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA Regionalnego Konkursu Fotograficznego: „ZOOM NA MATEMATYKĘ”

Imię i nazwisko ...............................
Uczeń klasy .........................
Tytuły zdjęć: ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy do Uczestnika ..........................
Adres mailowy Uczestnika ..........................
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

...................
Podpis rodzica

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu ............................
Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego ..............................
Adres mailowy opiekuna merytorycznego ........................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Regionalnego Konkursu Fotograficznego „ZOOM NA MATEMATYKĘ”, jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niego pełnię praw autorskich.

.........................
Podpis uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ..........................… /(imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

................................ .........................................
(Data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna


1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: .........................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów W Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
........................     .......................    .........................................
(Miejscowość) (Data) (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „ZOOM NA MATEMATYKĘ” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
• W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

mgr Dorota Magacz, mgr Joanna Szydłowska, mgr I. Karlak, mgr Jarosław Sobkowski

Z przyjemnością informujemy, że uczennice naszej szkoły: Julita Wiśniewska z klasy IH oraz Natalia Wołowiec z klasy IC zostały wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej” organizowanym przez Fundację Polacy Znad Niemna. Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i średnich, było przypomnienie i utrwalenie wiedzy o twórczości jednej z największych polskich pisarek. Nasze uczennice otrzymały nagrody książkowe „Niemy Niemen – dalsze losy prawdziwych bohaterów „Nad Niemnem” z dedykacją autora – Roberta Pawłowskiego. Jesteśmy z Was dumni. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zobacz zdjęcia!!!

mgr Danuta Zielińska

 

Komunikat w sprawie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

podczas wypoczynku organizowanego zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Szanowni Państwo,

Przez cały czas trwania wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Przepisy nie uległy zmianie w żadnym zakresie. Dodatkowo organizatorzy wypoczynku powinni stosować się do zaleceń określonych w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży". W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów lub pobytu na wypoczynku należy stosować się również do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji we wszystkich tematach związanych z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym. Natomiast, w kwestiach szczegółowych zaleceń, obowiązujących na poszczególnych terenach, można kontaktować się z powiatowymi stacjami sanitarno epidemiologicznymi.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


vulcan 1


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


bartrog logo


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie