Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 male ojczyzny slogo

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FILMOWEGO I FOTOGRAFICZNO-LITERACKIEGO (FOTOREPORTAŻ)

 MAŁE OJCZYZNY – NASZA TOŻSAMOŚĆ

 

1. Organizator:

Organizatorami konkursu są:

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29

Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Częstochowa

2. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich, uczniów klas ukraińskich w Polsce oraz uczniów szkół polonijnych  (13 - 20 lat)

3. Cele konkursu

- Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy o miejscach, osobach, wydarzeniach związanych z historią i kulturą miejscowości, w których mieszkacie oraz z ich tradycjami i zwyczajami.

- Zachęcanie do dokumentowania poznawanych miejsc przy pomocy fotografii i nagrań filmowych.

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów kulturowych i zauważania piękna krajobrazu swojej „małej ojczyzny” bliskiej Waszemu sercu.

- Pobudzanie aktywności twórczej.

- Rozwijanie kreatywności uczniów.

4. Jury konkursu

Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Członkowie jury:

 • mgr Rafał Piotrowski – Prezes oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska
 • dr hab. Jerzy Piwowarski – wykładowca – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie, artysta fotografik
 • mgr Dorota Magacz – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Iwona Karlak – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Joanna Pyrkosz – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 • Arkadiusz Hampel – fotograf, operator kamery

5. Zasady konkursu:

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Realizacja zadań konkursowych może mieć formę:

a) fotoreportażu

Uczestnik tworzy fotoreportaż zawierający od 5 do 8 zdjęć z krótkim tekstem wiążącym tematycznie całość pracy. Pracę konkursową należy zapisać w pliku PDF. 

Zgłoszenia dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) oraz pracę zapisaną w pliku PDF szkoła przesyła na adres mailowy liceum: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy zapisać: Małe Ojczyzny– Nasza Tożsamość”.

Użyte w pracy materiały nie mogą naruszać praw autorskich. 

Każda praca powinna zawierać metrykę: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, opiekun merytoryczny.

 

Kryteria oceny:

- zgodność zdjęć i ich opisu z tematem

- wartość merytoryczna

- przejrzysty układ pracy

- sposób zaprezentowania

- kreatywność

b) film

Uczestnik wykonuje autorski film w technice dowolnej (dokument, wywiad, fabuła, itp.). Maksymalny czas emisji filmu 10 minut. Nagranie uczestnik zapisuje na swoim kanale serwisu YouTube (format MP4) jako nagranie niepubliczne.

Zgłoszenia dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) oraz link do nagrania video zamieszczonego na kanale uczestnika w serwisie YouTube jako nagranie niepubliczne, do którego dostęp będzie mieć wyłącznie Organizator konkursu, szkoła przesyła na adres liceum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy zapisać: Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość

 

Kryteria oceny:

- zgodność z tematem

- technika realizacji filmu (montaż, dźwięk, sposoby ujęć, np. wykorzystanie różnych planów).

Zdobywcy I, II i III miejsca zostają laureatami konkursu. Jury może przyznać miejsca ex aequo. Przewidziane są również wyróżnienia.

Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odczytu danych z przesłanych plików.

 

6. Termin dostarczenia prac

Termin dostarczenia prac: 26.05.2024 r.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu: 10.06.2024 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.vmickiewicz.pl

 

7. Nagrody:

Laureaci I - III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie podziękowania.

 

8. Uwagi końcowe:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz w przypadku opieki merytorycznej również zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

 

 

Załączniki do Konkursu:

 

 

 /pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Międzynarodowy Konkurs Filmowy i Fotograficzno-Literacki

Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….

Wiek/klasa uczestnika ………………………..……………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

…………………………………….

Podpis rodzica

 

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu (Nauczyciela)………….............

Telefon szkoły .......................……………………………………..

Adres mailowy szkoły……………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno-Literackiego (Fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość” i jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

…………………………………….

Podpis uczestnika

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… (imię i nazwisko uczestnika)/ moich * w celu udziału w Międzynarodowym Konkursie Filmowym i Fotograficzno-Literackim (Fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

 ………………………………..                                         ………….……………………..............................

       (Data)                                                       (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

*Niewłaściwe skreślić

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna merytorycznego

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) oraz wizerunku przez Organizatorów Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno-Literackiego (Fotoreportaż) „Małe Ojczyzny – Nasza Tożsamość”; V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie  i w przestrzeni publicznej.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

……………….       ………………………         ………………………………………………………..

(Miejscowość)                          (Data)                               (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

 

 

 

 

                                                    ……………………………..………….., dnia ………………..r.

                                                                                    (miejscowość)

……………………………………..............................................................

(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/ucznia w ramach Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno – Literackiego (Fotoreportaż) „MAŁE OJCZYZNY – NASZA TOŻSAMOŚĆ"

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w postaci: fotografii, filmów utrwalonych podczas Międzynarodowego Konkursu Filmowego i Fotograficzno – Literackiego (Fotoreportaż) „MAŁE OJCZYZNY – NASZA TOŻSAMOŚĆ" organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię lub film: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, informacją o klasie/wieku lub osiągnięciu ucznia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika za pośrednictwem:

 • strony internetowej: vmickiewicz.pl
 • serwisów społecznościowych: YouTube (dostęp niepubliczny)
 • kroniki [przedszkolnej/szkolnej]
 • gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań z udziałem moim/mojego dziecka* wykonanych przez Szkołę.

Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego

utrwalonego wizerunku.

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu

(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................

(czytelny podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia)

*Niewłaściwe skreślić

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w

Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,

b. numer telefonu: 34-324-23-14,

c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

  • wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
  • 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak YouTube (dostęp niepubliczny). W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tego portalu.

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Organizatorzy

Logo konkursu autorstwa Agnieszki Maciejko

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie