Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Image
Przedstawiamy krótki zarys dziejów naszej szkoły. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza to szkoła o siedemdziesięcioletniej tradycji, która od wielu lat sumiennie przygotowuje uczniów zarówno do egzaminu maturalnego, jak i późniejszych studiów. Wszystkich zainteresowanych historią naszej szkoły i posiadających wiedzę na jej temat, serdecznie prosimy o pomoc w uzupełnieniu posiadanych materiałów. Z góry za tę pomoc bardzo dziękujemy.

 mgr Krzysztof Łudzik

 Obchody ostatniego jubileuszu szkoły:

https://www.vmickiewicz.pl/2733-jubileusz-70-lecia-v-lo-im-adama-mickiewicza

 

 

 

Zarys dziejów szkoły

Pierwsze plany powołania do życia szkoły powstały w 1948 roku. Wtedy to Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie rozpoczęło starania o utworzenie nowej szkoły średniej.

Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ul. Kopernika 27, który przekazało na ten cel miasto. W budynku szkoły znajdowało się 17 pomieszczeń - w tym 11 klas szkolnych. Niestety budynek wymagał natychmiastowego remontu. Rozpoczęto więc usilne starania o odpowiednią dotację. Otrzymano ją ostatecznie z Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego, pod który administracyjnie podlegała wówczas Częstochowa.

Zapisy do szkoły zorganizowane zostały w czerwcu 1949 r. Egzamin wstępny do klas VIII odbył się w dniach 30 – 31 sierpnia 1949 r. Na jego podstawie przyjęto 250 uczniów. Szkoła liczyła osiem klas podstawowych i jedną klasę licealną, do której przyjęto 58 uczniów.

Pierwsza oficjalna nazwa nowej szkoły brzmiała: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. Pierwszym dyrektorem szkoły została  Barbara Peryga, a rok później Janina Puczyńska. 

W kolejnym roku szkolnym 1951/1952 liczba uczniów zwiększyła się i w związku z tym zostały utworzone dwie klasy ósme liczące po pięćdziesięciu uczniów.

W roku szkolnym 1952/1953 istniało już sześć klas licealnych, do których uczęszczało 191 osób.

W maju 1953 roku dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne placówki podjęło decyzję o dopuszczeniu do matury trzynastu uczniów. Był to pierwszy egzamin dojrzałości w liceum. Wszyscy uczniowie zdali go pomyślnie.

Budynek szkolny przy ulicy Kopernika był zbyt ciasny jak na potrzeby nowej szkoły, toteż intensywnie poszukiwano jej nowej lokalizacji. Ostatecznie wybór władz miasta padł na przedwojenny budynek szkoły podstawowej przy ulicy Krakowskiej 29, do którego szkoła wprowadziła się w 1954 roku i w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Sam budynek powstał w latach trzydziestych przy ówczesnej ulicy Narutowicza 29 na dawnym boisku klubu Victoria. Projektantem był inż. Wiktor Strokołowski. Budynek był budowany w dwóch fazach i stanowi jakby dwa połączone gmachy, w których zawsze działały niezależne szkoły. Pierwsza faza trwała od 1927 do 1933 roku, druga zakończona została w 1935 roku (wtedy poświęcono całość). W ówczesnym okresie była to jedna z największych szkół w przedwojennej Polsce i najnowocześniejsza w mieście. Wybudowana została za bardzo dużą jak na ówczesne czasy kwotę- 1 200 000 zł. W gmachu rozpoczęły działalność dwie szkoły powszechne - nr 6 i 7, każda z tysiącem uczniów. Jedna z nich nosiła imię Piłsudskiego, a przed budynkiem stanął pomnik marszałka autorstwa Stefana Policińskiego (beton malowany na brąz), zniszczony w czasie II wojny światowej przez hitlerowców.

Od nowego roku szkolnego 1955/1956 szkoła zmieniła nazwę na: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Częstochowie”. Liceum mieściło się – łącznie ze szkołą podstawową - w połowie budynku, na co składało się 16 sali lekcyjnych, sala gimnastyczna, magazyn szkolny, sekretariat, pokój nauczycielski, pokój Dyrekcji, biblioteka, czytelnia i jadalnia. Szkoła w tej postaci funkcjonowała do roku 1963. Wówczas nastąpił rozdział szkół i ustalono dla liceum nową nazwę: „V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie”, którego dyrektorem został Leon Kowalewski. W szkole funkcjonowało wówczas jedenaście klas licealnych. Od 1964 roku rozpoczęto wprowadzanie w życie eksperymentu w nauczaniu języka rosyjskiego. Wprowadzono dodatkowe godziny nauczania tegoż języka, nauczanego przez trzech nauczycieli w klasie. W ten sposób uczniowie mieli oswajać się z językiem używanym przez kilka osób. W roku 1965 zwiększono ilość klas z rozszerzonym językiem rosyjskim.

Od roku szkolnego 1966/1967 nowo powołany dyrektor Emil Kołodziej, po decyzji władz oświatowych, rozpoczął wprowadzanie „udoskonalonej” formy tegoż eksperymentu polegający na rozszerzaniu nauczania w języku rosyjskim na przedmioty - matematyka, fizyka, biologia, chemia. W ten sposób szkoła stać się miała wzorcową w zakresie języków obcych, ale oczywiście miano tu na myśli wzorcowe nauczanie, głównie jednego języka obcego - języka rosyjskiego. Ten specyficzny eksperyment zaowocował protestem części uczniów i nauczycieli. Dla przeciwników projektu oznaczało to konieczność zmiany szkoły. Szczególnie bolesna okazała się utrata znacznej części wysoko wykwalifikowanego grona pedagogicznego. Nauczyciele opuszczający szkołę znaleźli zatrudnienie w innych placówkach na terenie miasta, głównie w Liceum im. H. Sienkiewicza oraz Liceum im. R. Traugutta, przyczyniając się w przyszłości do ich znacznych sukcesów dydaktycznych. Oficjalnie sprawę tego „buntu” wyciszono. W roku 1969 Komitet Rodzicielski ufundował dla szkoły sztandar. Jego uroczyste przekazanie odbyło się 7 czerwca tegoż roku.

Kolejna już reorganizacja szkoły miała miejsce w roku szkolnym 1979/1980. Wówczas to rok szkolny placówka rozpoczęła jako „Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza”, w którego skład wchodziły: V LO im. Adama Mickiewicza, Technikum Zawodowe ze specjalnością – telekomutacja, kształcące techników – elektroników ds. dalekopisów i teleksów oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach: monter aparatury radiowo - telewizyjnej, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik aparatury pomiarowej i mechanik precyzyjny.

Następny rok szkolny był wyjątkowy dla historii szkoły. Dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego – pomiędzy 5 a 13 listopada 1980 roku miały miejsce w szkole trzy pożary. W wyniku pożaru spłonął pokój nauczycielski i w znacznej części pracownia języka rosyjskiego. Pożar pracowni matematycznych udało się w porę ugasić. Śledztwo prowadzone przez ówczesną Milicję Obywatelską miało wykazać, że pożary były dziełem ucznia, który miał skłonności piromańskie. Jednocześnie nieoficjalnie mówiło się o zupełnie innym podłożu tego wydarzenia, związanym z ówczesną sytuacją w kraju - jako formą protestu przeciwko ówczesnej władzy państwowej. Remonty budynku po tych wydarzeniach trwały dość długo, jednak zajęć edukacyjnych nie przerywano. Wydarzenia te można wpisać w działalność opozycyjną lat osiemdziesiątych. To w końcu m.in. w „Mickiewiczu” uczyła się znaczna część członków Młodzieżowego Koła „Wolność”- jednej z pierwszych ówczesnych opozycyjnych organizacji młodzieżowych na terenie miasta, o której to „akcjach” głośno było w całej Częstochowie.

Burzliwy w historii naszego kraju rok 1981 rozpoczął nowy dyrektor Kazimierz Pustuł. Z końcem roku szkolnego 1986/1987 Kurator Oświaty podjął decyzję o rozwiązaniu Zespołu Szkół i ponownym powołaniu „V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza”.

Zmiany ustrojowe po 1989 roku wiązały się w sposób naturalny z życiem szkoły. W roku szkolnym 1990/1991 na mocy decyzji ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej Henryka Samsonowicza przywrócono nauczanie religii w szkole oraz dokonano zmian programów nauczania. Od wrześniu 1991 roku dyrektorem została Agata Mackiewicz – nauczająca w szkole języka rosyjskiego.

Nie wszystkie eksperymenty pedagogiczne spotykały się z takim oporem, jak te z lat 60-tych. Od 1 września 1993 r. zaczęła w szkole funkcjonować w ramach eksperymentu pedagogicznego autorska klasa o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym z poszerzonym programem nauczania matematyki. Klasa liczyła zaledwie piętnaście osób. Zamierzeniem programu było stworzenie takiej sytuacji, aby uczniowie ci po ukończeniu II klasy mieli szansę podjęcia studiów na Politechnice Częstochowskiej. Eksperyment z podjęciem studiów jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej udał się w przypadku trzech uczniów. Jeszcze w szkole średniej uczniowie ci zaliczyli dwa pierwsze lata studiów. Wraz ze zdaniem matury otrzymali oni indeksy i zostali studentami trzeciego roku studiów. Eksperyment ten powtórzono w jeszcze jednej klasie. Z tej klasy jeden z uczniów rozpoczął studia już w trakcie nauki w liceum.

Rok szkolny 1999/2000 zainaugurował już nowy dyrektor szkoły, którym w drodze konkursu został Andrzej Rydz. Od roku 1999 w szkole przeprowadzano szereg remontów, które zaowocowały zdecydowaną poprawą wyglądu i wizerunku budynku.

Szczególnymi wydarzeniami w życiu szkoły były uroczyste obchody 55 rocznicy jej istnienia w roku 2004 oraz 60 rocznica w roku 2009.

W roku 2002 nastąpiło przekształcenie szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną: „V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie” ul. Krakowska 29. Zmiana ta wynikała z przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego z 1999 roku. Ostatnia zmiana systemu edukacji to także zmiana na stanowisku dyrekcji. Od roku szkolnego 2018/2019 dyrektorem szkoły została Małgorzata Witek.

Przez cały okres swojej działalności szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami i przedsięwzięciami. Warto zwrócić uwagą na te z ostatnich lat, tych które ukazują współczesny obraz szkoły. Najciekawsze z nich to:

Konkursy: szkoła kontynuuje organizowanie (już od lat) Ogólnopolskiego  Konkursu Angielskiej Ortografii Spelling Quiz, realizacją projektu „Obrona Własności Intelektualnej” (2010-2011), młodzież szkoły bierze udział w niezliczonych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, z ciekawszych to zwycięstwo w konkursie na logotyp  programu Comenius (2013).

Bardzo duża ilość sukcesów w zawodach sportowych. Przykładowo IV miejsce w województwie w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt (2017), piłkarki ręczne sięgnęły po mistrzostwo Częstochowy (2018).

W ramach wolontariatu szkoła współpracuje i bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz: Domu Małego Dziecka, Centrum Pomocy Niepełnosprawnym, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Miejskim Domem Pomocy Społecznej. Szkolne Koło Caritas współpracujące aktywnie z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, z Stowarzyszeniem Oczami Brata, organizując konkursy gier i zabaw ruchowych, zabawy karnawałowe dla niepełnosprawnych, Muzyczną Scenę Integracji, Szlachetną Paczkę, organizując pomoc polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie, a z PCK współorganizuje tzw. Wampiriadę, czy też akcje własne np. Łączymy Pokolenia.

Szkoła może pochwalić się liczną współpracą z licznymi środowiskami edukacyjnymi takimi jak: współpraca z Wyższą Szkołą Lingwistyczną (rozwijanie kompetencji nauczycieli i szkolenie studentów z Ukrainy),  realizacja projektów w ramach europejskiego programu Comenius (liczne wizyty studyjne naszej młodzieży i kadry pedagogicznej w krajach UE i goszczenie uczestników projektów z innych krajów w naszych progach), współpraca z RODN WOM – gdzie nasi nauczyciele prowadzą szkolenia dla innych nauczycieli z miasta i regionu.

W ostatnich latach szkołę odwiedzali ludzie świata polityki, sportu i kultury. Między innymi wielokrotnie gościliśmy Konsulów Generalnych USA (2008, 2011, 2012,  2014, 2015), Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i byłego Premiera Rządu RP p. prof. Jerzego Buzka (2009, 2014). Odwiedzali nas sportowcy: piłkarze, żużlowcy, siatkarze np. Ryszard Bosek (2014), znani aktorzy: Izabela Kuna (2017), Maciej Półtorak (2014), a także finalista V edycji Top Model -Jakob Kosel (2016).

Szkolny Kabaret „Pół żartem, pół serio” zajmował I, II i III miejsca w Przeglądach Szkolnych Amatorskich Zespołów Satyryczno-Literackich woj. Śląskiego (odpowiednio w latach 2015, 2014, 2016).

Młodzież szkoły współuczestniczy w redagowaniu dodatku do Życia Częstochowy, aktywnie działa w Młodzieżowej Radzie  Miasta Częstochowy,  a nowe logo szkoły to wynik pracy jednego z uczniów szkoły. Współpraca z biurami częstochowskich parlamentarzystów owocuje wizytami w Parlamencie RP, a dzięki wygranym w konkursach wiedzy o UE wizytami w Parlamencie Europejskim. Liceum w ostatnich latach otrzymało niezliczoną liczbę certyfikatów np.: Dobrze Zaprojektowana Szkoła, Szkoła bez Przemocy, Super Szkoła. V LO jest stale unowocześniane, modernizowane i staje się atrakcyjniejsze dla uczniów. Jako jedne z nielicznych w kraju posiada własną Salę Kinową.

Szkoła jest też coraz bardziej ekologiczna poprzez np. akcję Posadź Swoje Drzewo (2016) czy zamontowanie tzw. „poidełka” w ramach akcji Piję Wodę z Kranu, mającą na celu ograniczenie zużycia plastikowych butelek.

W ostatnim czasie liceum przejęło część budynku po wygaszanym gimnazjum, znacząco powiększając swoją powierzchnię lekcyjną. Dzięki temu szkoła uzyskała również drugą salkę gimnastyczną, a od 2019 roku młodzież szkolna może się cieszyć użytkowaniem nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego, które zastąpiło dotychczasowe trawiasto-żwirowe. Uroczystego otwarcia i przekazania dokonał  Prezydent Częstochowy K. Matyjaszczyk.

Szkoła od wielu już lat łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Od 2018 roku w liceum działa Izba Tradycji Czynu Niepodległościowego. Przy szkole działa też Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie mający na celu przywróceniu miastu historycznego pomnika Marszałka w jego pierwotnym położeniu. W maju 2018 roku, podczas prac porządkowych przed budynkiem szkoły odnaleziono medalion - części zniszczonego przez hitlerowców podczas II wojny światowej pomnika marszałka. Aktualnie jest on w ekspozycji na terenie szkoły. W szkole w ostatnich latach wielokrotnie gościły wystawy poświęcone historii najnowszej, organizowane m.in. przez IPN, Stowarzyszenie Solidarności Walczącej i inne. Dziś na parterze budynku można obejrzeć liczne plansze historyczne ukazujące dzieje regionu i miasta w ostatnim stuleciu.

W murach szkoły przez 70 lat jej istnienia pracowało ponad 300 nauczycieli oraz 7958 absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego w mieście, regionie, ale także w kraju i za granicą.

Grono pedagogiczne szkoły może się poszczycić licznymi odznaczeniami i nagrodami, m.in.: Medale Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote i Srebrne Krzyże Zasługi, Nagrody Ministra, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta czy też nominacja do tytułu Nauczyciela Roku 2012.

Funkcje dyrektora szkoły pełnili:

 • 1949-1950 Barbara Peryga
 • 1950-1952 Janina Puczyńska
 • 1952-1953 Barbara Szropińska
 • 1953-1955 Marian Kłopotek
 • 1955-1956 Tadeusz Peryga
 • 1956-1963 Janina Puczyńska
 • 1963-1966 Leon Kowalewski
 • 1966-1981 Emil Kołodziej
 • 1982-1991 Kazimierz Pustuł
 • 1992-1999 Agata Mackiewicz
 • 1999-2018 Andrzej Rydz
 • 2018- nadal Małgorzata Witek

mgr Krzysztof Łudzik

   

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie