Image


Zarys dziejów szkoły.

 

W procesie rozwoju społecznego bardzo doniosłą rolę spełniają instytucje oświatowe, wśród których miejsca szczególne zajmują szkoły różnego poziomu. Jedną z takich właśnie instytucji oświatowych na terenie miasta Częstochowy jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. 
 
Pierwsze plany powstania nowej szkoły średniej powstały już w 1948 roku. W tym to właśnie czasie Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie rozpoczęło planowaną już wcześniej akcję organizowania nowej szkoły średniej. Do jej powołania potrzebne było poparcie i współudział ówczesnych władz politycznych, administracyjnych i oświatowych. Powołano do życia Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: ówczesny Prezydent miasta - Stanisław Wieczorek, sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie - J. Kutyła oraz inspektor szkoły - Stanisław Cieśla i poseł na sejm - Józef Kazimierczak. 
 
Pierwszą siedzibą  szkoły był budynek przy ul. Kopernika 27,  który  przekazało na ten cel miasto. W budynku szkoły znajdowało się 17 pomieszczeń - w tym 11 klas szkolnych oraz 6 innych pomieszczeń. Niestety budynek wymagał natychmiastowego remontu. Rozpoczęto więc usilne starania o odpowiednią dotację. 
 
Otrzymano ją ostatecznie z Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego, pod który administracyjnie podlegała wówczas Częstochowa. Zapisy do szkoły zorganizowane zostały w czerwcu 1949 r. Egzamin wstępny do klas VIII odbył się w dniach 30 – 31 sierpnia 1949 r. Na jego podstawie przyjęto 250 uczniów. Szkoła liczyła osiem klas podstawowych i jedną klasą licealną, do której przyjęto 58 uczniów. Wychowawcą jej został Kazimierz Wiśniewski. Pierwsza oficjalna nazwa nowej szkoły brzmiała: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. 
 
Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Barbara Peryga.  Dość niespodziewanie w następnym roku szkolnym 1950/1951 doszło do licznych zmian. Najważniejsza z nich dotyczyła stanowiska dyrektora szkoły. Barbaę Perygę zastąpiła Janina Puczyńska. Zmiany te były spowodowane wynikami wcześniejszej wizytacji w szkole. 
 
W kolejnym roku szkolnym 1951/1952 liczba uczniów zwiększyła się, w związku z tym zostały utworzone dwie klasy ósme liczące po pięćdziesięciu uczniów. W roku szkolnym 1952/1953 istniało już sześć klas licealnych, do których uczęszczało 191 osób. Jako nowość w pracy z uczniami wprowadzono w szkole tzw. ogródki geograficzne zagospodarowane przez uczniów pozostających pod opieką nauczycielki geografii - Barbary Kierat. 
 
Istotnym wydarzeniem w życiu szkoły było posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbyło się 14 maja 1953 roku. Wówczas to szczegółowo omawiano sprawy dotyczące dopuszczenia uczniów do egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne placówki podjęło decyzję o dopuszczeniu do matury trzynastu uczniów. Był to pierwszy egzamin dojrzałości w liceum. Wszyscy uczniowie, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu zdali go pomyślnie. 
 
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była reorganizacja klas najwyższych, poziomu podstawowego w roku szkolnym 1953/1954. W tym samym roku szkolnym miał miejsce drugi egzamin maturalny, który zdało piętnastu uczniów. Budynek szkolny przy ulicy Kopernika był zbyt ciasny jak na potrzeby nowej szkoły, toteż intensywnie poszukiwano jej nowej lokalizacji. Ostatecznie wybór władz miasta padł na przedwojenny budynek szkoły podstawowej przy ulicy Krakowskiej 29. 
 
W budynku tym szkoła funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Już w nowym budynku szkoła zmieniła swoją nazwę. Od nowego roku szkolnego 1955/1956 brzmiała ona: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Częstochowie”. Liceum mieściło się – łącznie ze szkołą podstawową - w połowie budynku, na co składało się 16 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, magazyn szkolny, sekretariat, pokój nauczycielski, pokój Dyrekcji, biblioteka, czytelnia i jadalnia. 
 
Zbytnia ciasnota w budynku powodowała, że starano się o odłączenie liceum od szkoły podstawowej. Rozdzielenie szkół niewątpliwie podniosłoby efektywność i jakość pracy placówki. Budynek szkolny mógł pomieścić 500 uczniów, a obie szkoły liczyły 900 uczniów.
 
Początkowo podjęto działania mające na celu w ograniczenie liczbę oddziałów stopnia podstawowego. Ostatecznie problem udało się rozwiązać w roku szkolnym 1963/1964. W tym samym czasie ustalono dla liceum nową nazwę. Od tego momentu brzmiała ona: „V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie”. 
 
W szkole funkcjonowało wówczas jedenaście klas licealnych. Zaistniałe zmiany zaowocowały także podjęciem starań o zakup nowych pomocy dydaktycznych oraz reorganizacją w sposobie pracy placówki. Wprowadzono nowy system klasopracowni, które w znacznym stopniu usprawniły pracą dydaktyczną. 
 
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była zmiana na stanowisku dyrektora. W roku szkolnym 1963/1964 został nim mgr Leon Kowalewski. Na stanowisko zastępcy powołano mgr Janiną Kutrzyk. Bardzo istotną zmianą w życiu i funkcjonowaniu szkoły było powołanie w tym samym roku eksperymentalnej klasy z poszerzonym zakresem nauczania w języku rosyjskim. Pomysłodawcą i inicjatorem tego był dyrektor Leon Kowalewski. Eksperyment ten uzyskał akceptację ówczesnych władz oświatowych oraz władz partyjnych. Celem eksperymentu miało być wykształcenie przyszłych kadr pracowniczych biegle posługujących się językiem rosyjskim. W następnych latach otwierano kolejne tego typu klasy, w których rozszerzono program o nauczanie w języku rosyjskim na lekcjach biologii, geografii, historii oraz częściowo na lekcjach chemii, matematyki, fizyki i filozofii. Z tego też powodu poszerzono znacznie bazą dydaktyczną szkoły - nowe pracownie, liczne pomoce dydaktyczne. W tatach 1964-66 klasy te osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, a zdecydowana większość uczniów dostawała się na wyższe uczelnie (1 miejsce w Częstochowie). Wprowadzenie takiej ilości zajęć w języku rosyjskim napotykało na niezadowolenie w samej szkole.
 
Zaowocowało to protestem części uczniów i nauczycieli. Dla przeciwników projektu oznaczało to konieczność zmiany szkoły. Szczególnie bolesna okazała się utrata części wysoko wykwalifikowanego grona pedagogicznego. Nauczyciele opuszczający szkołę znaleźli zatrudnienie w innych placówkach na terenie miasta (głównie w Liceum im. H. Sienkiewicza oraz Liceum im. R. Traugutta) przyczyniając się w przyszłości do ich znacznych sukcesów dydaktycznych. 
 
Oficjalnie sprawą tego „buntu” wyciszono. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było ufundowanie sztandaru szkoły. Decyzją o jego ufundowaniu podjęło prezydium Komitetu Rodzicielskiego. Termin przekazania sztandaru na ręce dyrektora Emila Kołodzieja oraz uczniów szkoły ustalono na 7 czerwca 1969 roku. Data ta była bardzo istotna dla społeczności szkolnej, gdyż przypadała na dwudziestolecie istnienia szkoły. Ceremonii przekazania sztandaru dokonał ówczesny przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Edward Zabielski. Okazała uroczystość zakończyła się ślubowaniem całej społeczności szkolnej:

„Ślubujemy Tobie, Ojczyzno Kochać Cię, czynem udowadniać naszą miłość, strzec Ciebie jako największego dobra, szczycić się Tobą przed całym światem”.

Kolejna już reorganizacja szkoły miała miejsce w roku szkolnym 1979/1980.

Wówczas to rok szkolny placówka rozpoczęła jako  „Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza”, w którego skład wchodziły:

  • V LO im. Adama Mickiewicza,
  • Technikum Zawodowe ze specjalnością – telekomutacja, kształcące techników – elektroników ds. dalekopisów i teleksów,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach: monter aparatury radiowo - telewizyjnej, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik aparatury pomiarowej i mechanik precyzyjny.
Kolejny rok szkolny był wręcz wyjątkowy dla historii szkoły. Dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego - w listopadzie 1980 roku miały miejsce w szkole trzy pożary. W wyniku pożaru spłonął pokój nauczycielski i w znacznej części pracownia rusycystyczna. Pożar pracowni matematycznych udało się w porę ugasić. Śledztwo prowadzone przez Milicję Obywatelską miało wykazać, że pożary były dziełem ucznia, który miał skłonności piromańskie. Jednocześnie nieoficjalnie mówiło się o zupełnie innym podłożu tego wydarzenia, związanym z ówczesną sytuacją w kraju - jako formę protestu przeciwko ówczesnej władzy państwowej. Remonty budynku po tych wydarzeniach trwały dość długo, jednak  zajęć edukacyjnych nie przerywano. 
 
Rok szkolny 1981/1982 rozpoczął nowy dyrektor - mgr inż. Kazimierz Pustuł. W roku 1987 odbył się w szkole zjazd absolwentów pierwszego rocznika uczącego się w Liceum im. A. Mickiewicza. Przybyli na nie bardzo licznie uczniowie oraz nauczyciele uczący w  tym czasie w szkole. W dniu 31 sierpnia 1987 roku decyzją kuratora Zespół Szkół został rozwiązany i powstało: „V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza”. 
 
Zmiany ustrojowe po 1989 roku wiązały się w sposób naturalny z życiem szkoły. W roku szkolnym 1990/1991 na mocy decyzji ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej Henryka Samsonowicza przywrócono nauczanie religii w szkole oraz dokonano zmian programów nauczania. Dyrektor Kazimierz Pustuł pełnił swoją funkcję do dnia 12 września 1991 roku, kiedy to złożył dymisję, uzasadniając ją przejęciem na emeryturę. 
 
Tymczasowym dyrektorem została wówczas mgr Agata Mackiewicz - nauczyciel języka rosyjskiego - pełniąca dotychczas funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję dyrektora szkoły objęła z dniem 7 stycznia 1992 roku wygrywając konkurs na to stanowisko. Wicedyrektorem została mgr Teresa Marcinkiewicz. Od 1 września 1993 r. zaczęła w szkole funkcjonować w ramach eksperymentu pedagogicznego autorska klasa o profilu matematyczno - fizyczno - informatycznym z poszerzonym programem nauczania matematyki. 
 
Klasa liczyła zaledwie piętnaście osób, a opiekunem naukowym był mgr Ryszard Jurkowski, zaś wychowawcą - mgr Teresa Majak. Zamierzeniem autora programu było stworzenie takiej sytuacji, aby uczniowie ci mieli szansę podjęcia studiów na Politechnice Częstochowskiej już po ukończeniu II klasy. Eksperyment z podjęciem studiów jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej udał się w przypadku trzech uczniów. Jeszcze w szkole średniej uczniowie ci zaliczyli dwa pierwsze lata studiów. Wraz ze zdaniem matury otrzymali oni indeksy i zostali studentami trzeciego roku studiów. 
 
Eksperyment ten powtórzono w jeszcze jednej klasie, której wychowawcą była mgr Krystyna Błaszczyk. Z tej klasy jeden z uczniów rozpoczął studia już w trakcie nauki w liceum. 
 
Rok szkolny 1999/2000 zainaugurował już nowy dyrektor szkoły, którym w drodze konkursu został mgr Andrzej Rydz. Wicedyrektorem wybrano mgr Anną Sobaszek - nauczycielką fizyki. Funkcję tę pełniła do końca roku szkolnego 2004/2005. Od tego momentu funkcję wicedyrektora pełni mgr Margarita Janik - nauczyciel języka polskiego.
 
Od roku 1999 w szkole zaszły ogromne zmiany. Został opracowany wewnątrzszkolny system oceniania, dokonano nowelizacji statutu szkoły, dostosowując go do wymogów zreformowanego systemu oświaty w Polsce. We wrześniu 2003 roku szkoła przystąpiła do akcji organizowanej przez „Gazetą Wyborczą” – „Szkoła z klasą”. Po spełnieniu określonych regulaminem wymagań szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”. 
 
W roku 2002 nastąpiło przekształcenie na mocy uchwały Rady Miasta Częstochowy numer 734/LVIII/02 z dnia 31/01/02 szkoły ponadpodstawowej V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 w szkołę ponadgimnazjalną: „V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie” ul. Krakowska 29. 
 
Zmiana ta wynikała z przepisów wprowadzających reformą ustroju szkolnego z 1999 roku. Jako szczególny dzień zapisał się w kronikach szkoły 25 września 2004 roku. W tym dniu szkoła obchodziła swoje wielkie święto – 55 rocznicą istnienia. Obchody stały się okazją do odwiedzin dla przyjaciół, absolwentów, grona pedagogicznego. Dla wszystkich tych, którzy dopiero rozpoczynali naukę w „Mickiewiczu”, były świetnym sposobem zapoznania się z tradycjami szkoły. Po Mszy Świętej w Archikatedrze, odprawionej przez ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka odbył się uroczysty przemarsz do budynku szkoły.
W części oficjalnej wprowadzono sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową. Część artystyczną poświęcono przybliżeniu sylwetki Adama Mickiewicza i jego twórczości. Na korytarzach szkolnych można było zwiedzać wystawy m.in. prezentowane były wszystkie kroniki od początku istnienia szkoły.
 
Dyrektorzy

Z historią każdej placówki oświatowej, z jej życiem i pracą, związana jest niezwykle mocno osoba dyrektora. Niestety zbyt mała ilość informacji zgromadzonych w szkole i instytucjach odpowiadających za działalność szkoły pozwala na wybiórcze zaprezentowanie sylwetek tylko niektórych dyrektorów szkoły.

Lista dyrektorów V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie

1949-1950 Barbara Peryga
1950-1952 Janina Puczyńska
1952-1953 Barbara Szropińska
1953-1955 Marian Kłopotek
1955-1956 Tadeusz Peryga
1956-1963 Janina Puczyńska
1963-1966 Leon Kowalewski
1966-1981 Emil Kołodziej
1982-1991 Kazimierz Pustuł
1992-1999 Agata Mackiewicz
1999 – do nadal Andrzej Rydz
 
Pierwszym dyrektorem nowo powstałej w 1949 roku szkoły została mgr Barbara Peryga – matematyk ucząca od 1945 roku w liceum im. R. Traugutta w Częstochowie.  Na niej spoczywał obowiązek organizacji szkoły, opracowania zasad jej funkcjonowania. Dość nieoczekiwanie już od roku szkolnego 1950/1951 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Barbarę Perygę zastąpiła mgr Janina Puczyńska - historyk, która pełniła swoją funkcję do końca roku szkolnego 1951/1952. Kolejne lata to ponowne zmiany na tym stanowisku i pełnienie tej funkcji przez Barbarę Szropi?sk?, Mariana Kłopotka i Tadeusza Perygę. 
 
Od Września 1956 roku ponownie dyrektorem szkoły została mgr Janina Puczyńska. Szkoła w czasie jej kierownictwa osiągnęła bardzo wysoki poziom nauczania, o czym świadczył wysoki procent przyjętych absolwentów tej szkoły na studia wyższe. W nowym roku szkolnym 1963/1964 na stanowisko dyrektora powołany został mgr Leon Kowalewski, autor klas eksperymentalnych z poszerzoną nauką języka rosyjskiego i w języku rosyjskim. Kolejnym dyrektorem w roku szkolnym 1966/1967 został mgr Emil Kołodziej. To w czasie jego urzędowania podjęto decyzję o ufundowaniu sztandaru dla V Liceum im. Adama Mickiewicza przez Komitet Rodzicielski szkoły. Termin przekazania sztandaru na ręce dyrektora Emila Kołodzieja ustalono na 7 czerwca 1969 roku, czyli na dwudziestolecie istnienia szkoły. Ceremonii przekazania sztandaru dokonał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego - Edward Zabielski. Młodzież złożyła ślubowanie, którego bogatą treść upamiętnia kronika szkolna. 
 
Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły nastąpiła dopiero w 1981 roku, kiedy to nowy rok szkolny 1981/1982 zainaugurował nowo powołany mgr inż. Kazimierz Pustuł. Pełnił swoją funkcję do dnia 12 września 1991 roku, kiedy to  przeszedł na emeryturę. Tymczasowym dyrektorem została wówczas mgr Agata Mackiewicz pełniąca dotychczas funkcję zastępcy dyrektora szkoły. 
 
Funkcję dyrektora szkoły objęła z dniem 7 stycznia 1992 roku wygrywając konkurs na to stanowisko. Ostatnia zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła w 1999 roku, w którym to nowy rok szkolny 1999/2000 zainaugurował obecny dyrektor szkoły mgr Andrzej Rydz. 
 
Niestety ubogo materiału archiwalnego dotyczącego szkoły jest tak duża, że w pracy wykorzystano w dużej mierze informacje z kronik szkolnych, które także nie są kompletne, szczególnie brak tu informacji z najwcześniejszego okresu działalności szkoły oraz lat sześćdziesiątych XX wieku. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o pomoc w uzupełnieniu posiadanej wiedzy i z góry za tą pomoc dziękujemy.

mgr Krzysztof Łudzik
   

Szukaj  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


https://www.vmickiewicz.pl/cache/preview/c626e8a56f2d761751f789aa8e49cf50.jpg


smartcookie101


bartrog logo


 wst

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie