Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg


II POWIATOWY KONKURS LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWY

„EUROPA MAŁYCH  OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

I. Organizator
Organizatorem jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie, ul. Krakowska 29.

II. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (VII i VIII klas) i ponadpodstawowych o zainteresowaniach literackich, historycznych i filmowych z Częstochowy i powiatu.

III. Opis
Konkurs ma na celu propagowanie historii i kultury Częstochowy oraz regionu, popularyzację interesujących miejsc związanych z historią naszego miasta  i okolicy, pobudzanie aktywności twórczej młodzieży na polu literackim i filmowym.

Realizacja zadań konkursowych może mieć formę:
- pisemną (tekst historycznoliteracki z elementami publicystyki); forma wypowiedzi dowolna.
Ocenie podlegają następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, sposób prezentacji tematu, styl, zapis. Maksymalnie 3 strony tekstu (ok. 750 słów), czcionka Calibri rozmiar 14, 2 (dwa) egzemplarze
- filmową; forma realizacji dowolna.
Ocenie podlegają: zgodność fabuły filmu z tematem, sposób prezentacji tematu, technika realizacji filmu (montaż, dźwięk, sposoby ujęć, np. wykorzystanie różnych planów). Maksymalnie 10 minut – czas emisji, 2 (dwa) egzemplarze

IV. Terminy
Prace podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 05.03.2021r. na adres V LO im. Adama Mickiewicza, Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 29 lub osobiście doręczyć do sekretariatu szkoły.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie finalistów nastąpi 26.03.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie organizatora.

V. Jury konkursu:

Przewodnicząca jury mgr Małgorzata Witek – Dyrektor Liceum im. Adama Mickiewicza

Członkowie Jury:

 • dr hab. Jerzy Piwowarski – Wydział Sztuki UJD
 • dr Anna Czerniecka-Haberko – Wydział Filologiczno-Historyczny UJD
 • mgr Margarita Janik – nauczycielka j. polskiego w V LO im. Adama Mickiewicza
 • mgr Krzysztof Łudzik – nauczyciel historii w V LO im. Adama Mickiewicza
 • mgr Justyna Rakus – nauczycielka informatyki w V LO im. Adama Mickiewicza
 • mgr Jarosław Sobkowski – nauczyciel historii i filmoznawstwa w V LO im. Adama Mickiewicza

VI. Nagrody

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów, dyplomy dla uczestników i zaświadczenia dla opiekunów.

VII. Dokumentacja konkursu:

- Karta uczestnika
- Klauzula informacyjna
Dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły pod logo konkursu.

Regulamin konkursu „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie Karty uczestnika wraz z klauzulą informacyjną, które mają być dostarczone wraz z pracą konkursową na adres Organizatora konkursu w wyznaczonym przez niego terminie; w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data na stemplu. Prace nadesłane lub dostarczone osobiście po terminie nie będą oceniane.
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych prac na uroczystym podsumowaniu konkursu.
 3. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dostarczenia pracy w dwóch egzemplarzach.
 4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac; podlegają one archiwizacji.
 5. Wszystkie nadesłane prace sprawdzane są komisyjnie. Po rozpoznaniu i ocenie prac Jury wyłoni 6 (sześć) prac (miejsca I, II, III oraz 3 (trzy) wyróżnienia).
 6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 7. Organizator konkursu nie odpowiada za ewentualne zniszczenie (uszkodzenie) nieprawidłowo zabezpieczonych prac.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.
 9. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na oficjalne wręczenie nagrody.
 10. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator.

/pieczątka szkoły/

I POWIATOWY KONKURS LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWY „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………

2. Uczeń klasy……………………………………………………………………………..

3. Telefon kontaktowy do Uczestnika…………………………………………………….

4. Adres mailowy Uczestnika……………………………………………………………..

5. Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie

Podpis rodzica……………………………………………………………………….

6. Nazwa i adres szkoły Uczestnika………………………………………………

7. Numer kontaktowy do szkoły Uczestnika……………………………………

8. Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu…………..

9. Telefon kontaktowy do opiekuna merytorycznego……………………………………

10. Adres mailowy opiekuna merytorycznego…………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w I POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWYM
„EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… /(imię i nazwisko uczestnika) moich * w celu udziału w I POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWYM „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”  organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

………………………………..                                            ……………………..............................

(Data)                                                              (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

     *Niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34) 362-51-05.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w I POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWYM „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) (telefon kontaktowy oraz adres e-mail) oraz wizerunku przez Organizatorów I POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWEGO „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie  i w przestrzeni publicznej.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

……………….       ………………………         ………………………………………………………..

(Miejscowość)                          (Data)                      (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 Informacje dotyczące zasad przetawarzania danych osobowych:

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w I POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWYM „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
 • Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
 • W mediach częstochowskich i prasie pedagogicznej w celu udostępnienia informacji o przebiegu i wynikach finału konkursu.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie