• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

Europe at School
Europe at School

V Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Częstochowie wraz ze szkołami ze Słowenii i Niemiec wzięło udział w projekcie europejskim :"Europe at School " .

 

Powołane w szkołach zespoły wspólnie opracowały i zaprezentowały w Internecie własny projekt pt. "Demokracja w Europie" W skład zespołu V LO im Adama Mickiewicza wchodzili uczniowie klasy IF pod przewodnictwem  Piotra Papalskiego oraz nauczyciele: Marzanna Gromotowicz, Karolina Wojtal, Ewelina Flis i Aleksandra Popińska-Pindych.

Ponadto powstała Tabela opracowana wspólnie przez:

 • V LO im. Adama Mickiewicza, Częstochowa / Poland; Mrs Marzanna Gromotowicz,
 • Gymnasium Kronwerk, Rendsburg / Germany; Mr Hans-Burkard Krause
 • Gimnazija Jesenice, Jesenice / Slovenia; Mr dr. Aleksander Klinar,

 

       

 

ENGLISH

POLISH

SLOVENIAN

GERMAN

ANGIELSKI

POLSKI

SŁOWEŃSKI

NIEMIECKI

ANGLEŠKO

POLJSKO

SLOVENSKO

NEMŠKO

DEMOCRACY

DEMOKRACJA

DEMOKRACIJA

DEMOKRATIE

- government by the people, usually through elected representatives// social equality;

By THE NEW LEXICON WEBSTER”S ENCYCLOPEDIC DICTIONARY

OF THE ENGLISH LANGUAGE, CANADIAN .EDITION, 1988

1.władza ludu, narodu;

2 forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy;

wg. MAŁA ENCYKLOPEDIA PWN A-Z; Warszawa 2000.

1.   vlada v rokah ljudstva, ponavadi skozi izvoljene predstavnike//socialna enakost

2.   politi?ni sistem, v katerem ima ljudstvo najvišjo oblast;

LEKSIKON CANKARJEVE ZALO?BE.LJUBLJANA,1988.prirejeno po leksikonu Volksbrockhaus,Leipzig ZRN.

 

1.     Herrschaft des Volkes

2.     Staatsform, die den Willen der Mehrheit der Bürger als Ursprung der Macht anerkennt  und die ihnen politische Freiheiten einräumt, welche ihnen die Ausübung dieser Macht garantieren. (Übersetzung aus dem Polnischen )

DEMOCRACY – a popular definition: a system of government that gives power to the people, whether directly or through their elected representatives.

DEMOKRACJA – to rodzaj rządu, który daje ludziom władzę albo bezpośrednią, albo przez reprezentantów.

DEMOKRACIJA – popularna definicija: sistem vlade, ki daje mo? ljudstvu neposredno ali posredno z izvoljenimi predstavniki.

DEMOKRATIE  – eine Regierungsform, die den Menschen Macht entweder direkt oder durch Vertreter verleiht.

DIRECT DEMOCRACY

– a system of government in which members of the polity meet to discuss all policy decisions and they agree to abide by majority rule, eg:

 

 

1. Ancient Greece – when all free male citizens came together to pass laws and elect leaders;

 

2. The New England town meeting, where all citizens gathered to discuss and decide issues facing the town;

3. Referendum – when all the people of a country are able to vote on a particular political question.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA – forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez ogół obywateli. Członkowie danej społeczności spotykają się, dyskutują i podejmują decyzje, np.:

1. Starożytna Grecja – kiedy wszyscy wolni obywatele spotykali się razem dla ustanowienia praw i wyborów;

2. Nowa Anglia – wszyscy mieszkańcy gromadzili się w celu dyskutowania i podejmowania decyzji w różnych sprawach ;

3. Referendum – sytuacja kiedy wszyscy obywatele kraju głosują w określonej sprawie. 

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA – sistem vlade, v katerem se ?lani zbora zberejo in rezprevljajo o vseh politi?nih odlo?itvah in se ravnajo po pravilu ve?ine, npr.:

 

 

1. Stara Gr?ija – ko so se vsi moški ?lani zbrali z namenom, da bi sprejeli zakone in izvolili voditelje;

2. Nova Anglija – mestno sre?anje, ko so se vsi meš?ani zbrali, da bi razpravljali in se odlo?ali o zadevah, ki se ti?ejo mesta;

3. Referendum – ko so vsi ljudje dr?ave zmo?ni voliti o dolo?enem politi?nem vprašanju.

DIREKTE DEMOKRATIE

Regierungsform, die auf Ausübung der Macht durch sämtliche Bürger beruht. Die Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaft kommen zusammen, diskutieren und treffen Entscheidungen, z.B.

1. im antiken Griechenland, in dem alle freien Brüger zusammenkamen, um Recht und Wahlen zu beschließen;

2. im neuen England, in dem sich alle Einwohner versammelten, um zu diskutieren und in unterschiedlichen Angelegenheiten Entscheidungen zu treffen;

3. in der Volksabstimmung, in der  alle Bürger eines Landes eine bestimmte Angelegenheit durch Abstimmung entscheiden.

INDIRECT DEMOCRACY – citizens vote for representatives who would work on their behalf and who are responsible to those who elect them.

DEMOKRACJA PO?REDNIA – ogół społeczeństwa wybiera w głosowaniu swoich przedstawicieli, którzy następnie sprawują władzę, będąc odpowiedzialnymi przed elektoratem.

POSREDNA DEMOKRACIJA – meš?ani volijo predstavnike (ve? izobra?enih ali bogatejših, ki odgovarjajo tistim ki jih izvolijo), ki bi delali v njihovem imenu.

INDIREKTE DEMOKRATIE – die Bürger wählen durch Stimmabgabe die Volksvertreter (die zumeist aus der begüterten Bildungsschicht kommen), welche in ihrem Namen arbeiten und regieren werden.

OTHER SYSTEMS OF GOVERNMENT

INNE SYSTEMY RZADZENIA

DRUGI SISTEMI

VLADE

ANDERE REGIERUNGSFORMEN

ANARCHY

ANARCHIA

ANARHIJA

ANARCHIE

MONARCHY

MONARCHIA

MONARHIJA

MONARCHIE

OLIGARCHY

OLIGARCHIA

OLIGARHIJA

OLIGARCHIE

ARISTOCRACY

ARYSTOKRACJA

ARISTOKRACIJA

ARISTOKRATIE

TYRANNY

TYRANIA

TIRANIJA

TYRANNEI

TOTALITARIAN

TOTALITARYZM

TOTALITARIZEM

TOTALITARISMUS

DICTATORSHIP

DYKTATURA

DIKTATURA

DIKTATUR

FEDERATION

FEDERACJA

FEDERACIJA

FÖDERATION

ECONOMIC SYSTEMS

SYSTEMY EKONOMICZNE

EKONOMSKI SISTEMI

WIRTSCHAFTSSYSTEME

CAPITALISM

KAPITALIZM

KAPITALIZEM

KAPITALISMUS

SOCIALISM

SOCJALIZM

SOCIALIZEM

SOZIALISMUS

COMMUNISM

KOMUNIZM

KOMUNIZEM

KOMMUNISMUS

TOTALITARIANISM

TOTALITARYZM

TOTALITARIZEM

TOTALITARISMUS

COUNTRY

(a short characteristic of a country – up to 100 words, more? In four languages) two?:

your language + English

POLAND

SLOVENIA

GERMANY

POLSKA

S?OWENIA

NIEMCY

POLJSKA

SLOVENIJA

NEM?IJA

 

 

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


vulcan 1


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


bartrog logo


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie