Drukuj
Odsłony: 266

 

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości,
On nie zna granic lądu ani mórz.
Niech żyje nam czerwony krzyż ludzkości,
Vive Internationale Croix-Rouge!
(fragment "Hymnu PCK")


PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła oraz każdy, kto pragnie z potrzeby serca nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK. Szkolne Koło PCK w V LO ma bardzo bogate tradycje. Wiele pokoleń uczniów aktywnie angażowało się i angażuje nadal w jego działalność. Szczególnie bliscy są nam najmłodsi, jak również uczniowie naszej szkoły, stąd też wiele naszych działań skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży.

(W galerii znajdują się zdjęcia z różnych akcji organizowanych przez Szkolne Koło PCK)

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na:
- zainteresowaniu młodzieży zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
- wdrażaniu do działań medyczno-sanitarnych poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
- organizowaniu akcje poboru krwi na terenie naszej szkoły jak również aktywnnym uczestnictwie w podobnych imprezach organizowanych na terenie naszego miasta (WAMPIRIADA),
- uczestnictwo w kwestach ulicznych, organizacja cyklicznych akcji min. „Wyprawka dla Żaka”, „Gwiazdka Czerwonokrzyska”, „Wielkanoc z PCK”,
- na współpracy ze świetlicami środowiskowymi,
- organizowaniu eliminacji szkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia (2019/2020 r. w XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż nasza uczennica zdobyła II miejsce w Częstochowie),
- zbiórkach odzieży, przyborów szkolnych, pomocy potrzebującym poprzez paczki przedświąteczne.

Opiekunami Szkolnego Koła PCK są mgr Iwona Zimmerman i mgr Katarzyna Szlosar, które w roku 2017 zostały zgłoszone do konkursu i nominowane do nagrody, za pracę w pięciu kategoriach: Wolontariat do 25 roku życia, Wolontariat powyżej 25 roku życia, Koordynator Koła Wolontariatu, Wolontariat Grupowy oraz Wolontariat Międzynarodowy. XII Gala Wolontariatu pod patronatem prezydenta Andrzeja Szewińskiego, która odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej była okazją do podsumowania działalności wolontariatu w naszym mieście i regionie oraz podziękowania wolontariuszom V LO im. Adama Mickiewicza za takie akcje charytatywne jak: „Wyprawka Dla Żaka” - wolontariat w markecie TESCO, Auchan, „Czerwonokrzyska Gwiazdka” – wolontariat w markecie TESCO, Auchan, „Wielkanoc z PCK”- wolontariat w markecie TESCO, Auchan, „Mikołaj z PCK”, Czynny udział w „WAPIRIADZIE” – IV LO im. H. Sienkiewicza.

Nasze liceum zostało wyróżnione i zaproszone 24 września 2019 roku na uroczystości z okazji 100-lecia PCK, które rozpoczęły się od oficjalnego przywitania przedstawicieli władz miasta, mediów i pozostałych gości. Następnie głos zabrał prezes PCK Norbert Kępiński, który podziękował wszystkim za przybycie ciesząc się, że Plac Biegańskiego jest oddany w tym dniu młodzieży. Podziękowania oraz krótkie przemówienie wygłosili również zaproszeni goście.

Po oficjalnej części, młodzież trzymając czerwone balony oraz ubrana na ten sam kolor utworzyła na Placu Biegańskiego krzyż - symbol PCK. Następnie miejsce miały pokaz tresury psów przez służby policyjne, pierwsza pomoc. Na uroczystości znajdował się, także autobus, w którym chętni mogli oddać krew.

Po zakończeniu atrakcji, uroczystość przeniosła się pod siedzibę PCK, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Hasłem przyświecającym działaniom wolontariuszy Szkolnego Koła PCK V LO w Częstochowie jest „zmieniajmy świat na lepsze”. Wolontariuszem PCK może zostać każdy, kto chce wesprzeć działania tej organizacji.

Opiekunowie SK PCK: mgr Iwona Zimmerman, mgr Katarzyna Szlosar