Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 mat obiektyw2021

 

 Powiatowy Konkurs Matematyczno-Fotograficzny

MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA

 

Organizator konkursu:

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

  • zainteresowanie jak największej grupy uczniów klas IV-VIII różnymi obliczami matematyki,

  • spojrzenie na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznienie myśli na fotografii,

  • rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz fotograficznych,

  • rozwijanie kreatywności,

  • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie matematyki i fotografii,

  • możliwość obejrzenia prac na wernisażu pokonkursowym.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII wszystkich typów szkół podstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego, którzy łączą zainteresowania matematyczne z zamiłowaniem do fotografii.

Konkurs polega na
wykonaniu zdjęcia dowolnego obiektu lub zagadnienia matematycznego i jego opisu.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia, wykonane samodzielnie przez uczestnika, które nie były nigdzie publikowane ani nie brały udziału w innych konkursach. Do każdego zdjęcia uczestnik jest zobowiązany dołączyć: kartę zgłoszeniową, akceptację regulaminu konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1 i zał. 2).

Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

Pracę konkursową (zdjęcie) należy zapisać jako obraz z rozszerzeniem .jpg i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA.

Praca przesłana bez karty zgłoszeniowej, załącznika 1 i załącznika 2 nie weźmie udziału w konkursie!

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac, przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Prace pozostają własnością organizatora.

Kryteria oceniania:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I - klasy IV-VI
Kategoria II - klasy VII-VIII

Jury konkursu oceniać będzie zgodność z tematyką, walory estetyczne, pomysłowość, oryginalność, ciekawe ujęcie i nawiązanie do tematu.
Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia, otrzymają dyplomy i nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc lub wyróżnień równorzędnych.

Termin przesyłania prac:
Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
24.03.2023 r.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie
www.vmickiewicz.pl w terminie do 03.04.2023 r.
Dyplomy i nagrody nieodebrane do dnia 31.05.2023 r. przechodzą na własność organizatora.

Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.
5. Wszystkie dostarczone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
6. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
7. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub do odwołania konkursu bez przyczyny.
9. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie a związanych z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

               

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym

MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA
organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie           

Imię i nazwisko autora pracy  
Klasa  
Nazwa szkoły lub placówki,
adres,
numer telefonu
 
Imię i nazwisko szkolnego opiekuna  
TYTUŁ PRACY  
Opis obiektu
 lub  zagadnienia matematycznego
 

 

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.

Oświadczenie

Ja …………………………………...........................……………….. (imię i nazwisko) niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Matematyczno-Fotograficznego MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej i posiadam do niej pełnię praw autorskich.


…………………………………….………………………………………
(miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich* ………………………........…………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej.


………………………………..……………………....................................
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a. adres do korespondencji: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,

b. numer telefonu: 34-324-23-14,

c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, a także inne cele przetwarzania danych, np.: oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b. Wizerunek i dane osobowe tj.: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie, zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

- wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji

- art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, YouTube. W  powyższym przypadku szczegółowe zasady dotycząceprzetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły. W przypadku danych określonych w  pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231).

 

mgr Ewelina Aleksandrowicz

 

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego do udziału w REGIONALNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM: ZOOM NA MATEMATYKĘ.

Szanowni Państwo,
cieszy nas duże zainteresowanie Regionalnym Konkursem Fotograficznym ZOOM NA MATEMATYKĘ, którego jesteśmy organizatorami. Otrzymaliśmy wiele zdjęć, ale dochodziły do nas też liczne prośby od nauczycieli o przedłużenie terminu przesyłania prac z powodu tego, że całe klasy, a nawet całe szkoły przebywały na kwarantannie. W związku z tym przedłużamy termin do 20 listopada!!!

Miło nam poinformować Państwa, że patronat nad Regionalnym Konkursem Fotograficznym ZOOM NA MATEMATYKĘ objęli: Prezydent Miasta Częstochowy, pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Śląskiego w Częstochowie, pani Alicja Janowska. Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Zapewniamy ciekawe nagrody!

Jeśli będzie to możliwe, uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2020r.

Organizatorzy konkursu

Sprawdź regulamin!

 liczbapi

 

„Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego. Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne” – Stefan Banach. Z okazji Światowego Dnia Liczby Pi i związanego z nim Szkolnego Święta Matematyki uczniowie klas drugich po gimnazjum obejrzeli film dokumentalny Krzysztofa Langa „Przestrzenie Banacha”.

Zobacz zdjęcie!!!

Szkolne Święto Matematyki organizowane w ramach Światowego Dnia Liczby Pi jest już w V LO tradycją. Od kilkunastu lat przy tej okazji są realizowane projekty filmowe lub sceniczne. Uczniowie kolejnych roczników bardzo chętnie do nich przystępują. W poprzednich latach można było na naszej scenie obejrzeć m.in. spektakle: "Jak gęś z bocianem rozwiązywała problem matematyczny", "Wielcy matematycy","Kilka słów o Einsteinie", "Lwowska Szkoła Matematyczna", humorystyczna analiza absurdów drogowych – "Gdzie tu logika" oraz krótkie scenki związane z matematyką.

Kilkukrotnie uczniowie realizowali filmy przedstawiające sondy uliczne na temat pojęć matematyki. Można było zobaczyć, jak młodzież naszej szkoły oraz mieszkańcy miasta radzą sobie z zagadnieniami matematycznymi. Oczywiście Mickiewicz był górą!

W tym roku zrealizowaliśmy film ukazujący historię Księgi Szkockiej - zeszytu kupionego za 2,50 zł przez Łucję Banach we Lwowie, w którym swoje problematy zapisywali najwięksi polscy matematycy, działający przy Lwowskiej Szkole Matematycznej. Spotykali się na długich matematycznych sesjach w Kawiarni Szkockiej.

Zobacz film!!!

Z ogromną przyjemnością informuję, że uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Tadeusz Kotlicki (1j) i Sławomir Kluszczyk (1e) zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego GALILEO.

GRATULACJE!

Pragnę nadmienić, iż wszyscy startujący uczniowie zdobyli wysokie lokaty. W samym województwie śląskim udział w konkursie wzięło 2115 uczniów.
A oto wyniki:

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster

 


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie