ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

V Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

w roku szkolnym 2019/2020


 

Nabór elektroniczny 

Zasady rekrutacji w roku 2019/2020

https://slaskie.edu.com.pl/

WZÓR TECZKI SKŁADANEJ DO SZKOŁY 

teczka

Zasady rekrutacji do V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie klas z przedmiotami

realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 • KLASA I E - (profil filmowy): język polski, język angielski, historia, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo.
 • KLASA I F - (profil dziennikarski): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, język francuski oraz przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska.
 • KLASA I G - (profil społeczny): język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne.
 • KLASA I H - I grupa H i - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka, przedmiot uzupełniający: projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej. II grupa H b - 15 miejsc, matematyka, biologia, chemia, przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie. Nauczane języki obce w obu grupach: j. angielski, język niemiecki.


W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

 

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

Klasy z przedmiotami realizowanymi   w zakresie rozszerzonym Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji
 • KLASA I E - język polski, język angielski, historia. 
 • język polski, matematyka, język angielski, historia
 • KLASA I F - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I G - język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I H -
 • I grupa H i - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka.
 • II grupa H b - 15 miejsc, matematyka, biologia, chemia.
 • język polski, matematyka, fizyka, informatyka (grupa H i) 

 

 • język polski, matematyka, biologia, chemia (grupa H b) 

  
Punktacja za poszczególne oceny:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.
Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
- języka polskiego,
- matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
- języka obcego nowożytnego.
Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.
Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

Terminy

1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 13 maja – 25 czerwca 2019 r.
2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 21 – 25 czerwca 2019 r.
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 16 lipca 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: 16 – 24 lipca 2019 r.
5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 25 lipca 2019 r.
6. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie: 26 – 30 lipca 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
7. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 

 

Zasady rekrutacji do V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów gimnazjów.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.

 

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie klas z przedmiotami

realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 • KLASA I A - (profil filmowy): język polski, język angielski, historia, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmioty uzupełniające: przyroda, filmoznawstwo.
 • KLASA I B - (profil dziennikarski): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, język francuski oraz przedmioty uzupełniające: przyroda, edukacja dziennikarska, edycja i korekta tekstów.
 • KLASA I C - (profil społeczny): język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zajęcia artystyczne.
 • KLASA I D - I grupa D i - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej. II grupa D b - 15 miejsc, matematyka, biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie. Nauczane języki obce w obu grupach: j. angielski oraz język niemiecki.


W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

Klasy z przedmiotami realizowanymi   w zakresie rozszerzonym Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji
 • KLASA I A - język polski, język angielski, historia. 
 • język polski, matematyka, język angielski, historia
 • KLASA I B - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I C - język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I D -
 • I grupa D i - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka.
 • II grupa D b - 15 miejsc, matematyka, biologia, chemia.
 • język polski, matematyka, fizyka, informatyka (grupa D i) 

 

 • język polski, matematyka, biologia, chemia (grupa D b) 

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.
Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.
Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

Terminy

1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 13 maja – 25 czerwca 2019 r.
2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 21 – 25 czerwca 2019 r.
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 16 lipca 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum: 16 – 24 lipca 2019 r.
5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 25 lipca 2019 r.
6. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie: 26 – 30 lipca 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
7. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne. 

   

Szukaj  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 463 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


https://www.vmickiewicz.pl/cache/preview/c626e8a56f2d761751f789aa8e49cf50.jpg


smartcookie101


bartrog logo


 wst

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie