Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Logo_Reymont_i_LOP1.png

XII Wojewódzki Konkurs „Motywy przyrodnicze w ubiorze.
Edycja 2022/2023
Natura Warty na apaszkach”

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorami konkursu są:

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie oraz Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.

2. Cele konkursu:
- zachęcenie do obserwacji zależności pomiędzy obecnością rzeki w krajobrazie a różnorodnością gatunkową oraz formami rzeźby terenu
- udokumentowanie walorów przyrodniczych rzeki i doliny Warty
- promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i korzystnych dla człowieka - budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz szacunku do przyrody - rozwijanie uzdolnień artystycznych i wyobraźni poprzez tworzenie własnych projektów - poszukiwanie inspiracji twórczych w otaczającym krajobrazie.

3. Zasady udziału w konkursie
a) W konkursie mogą uczestniczyć:
- uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, młodzież uczestnicząca w zajęciach domów kultury, bibliotek, świetlic województwa śląskiego
- osoby pełnoletnie zamieszkałe w województwie śląskim, niebędące uczniami ww. typów szkół.

b) Konkurs jest dwuetapowy: etap pierwszy w placówce oświatowej lub innej instytucji – jury tej placówki dokonuje wyboru maksymalnie 20 prac do etapu drugiego - wojewódzkiego.

c) Prace:
- projekty wykonane na apaszkach z materiałów (tkanin, dzianin, włóknin), rozmiar 1:1 - technika wykonania prac: techniki płaskie; malarstwo, rysunek, grafika (w tym grafika komputerowa), haft, splot, aplikacja z wykorzystaniem tekstyliów i dodatków tekstylnych, kolaż, patchwork
- prace, oprócz elementów obrazowych, mogą zawierać napisy
- jeden uczestnik może złożyć do konkursu do 3 prac
- każdy z uczestników może otrzymać 1 nagrodę (za pracę lub zestaw prac) - prace mają charakter indywidualny; w przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych.

d) Zgłoszenie prac do konkursu musi obejmować:
- w przypadku uczniów: imię i nazwisko ucznia; klasę, do której uczeń uczęszcza; nazwę, adres, telefon i e-mail szkoły lub innej instytucji; imię i nazwisko opiekuna

- w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej uczniem: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon i/lub e-mail

- tytuł zawierający nazwę przedstawianego obiektu (np. parku krajobrazowego, pomnika przyrody, rośliny, zwierzęcia, miejscowości).
Wszystkie dane należy umieścić na kartce po wewnętrznej stronie pracy. - dołączenie wypełnionego „Załącznika do Regulaminu konkursu”.

e) Termin składania prac: do 31 maja 2023 r. W przypadku nadsyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

f) Miejsca składania prac:
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta, ul. Krakowska 80 f 42-202 Częstochowa, tel. 34 324 66 17
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa tel. 604 386 136
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Motywy przyrodnicze w ubiorze” 

g) W konkursie mogą wziąć udział prace nienagradzane w innych konkursach, będące oryginalnymi projektami autorskimi uczestników.

h) Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Ogłoszenie wyników
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2023 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie, telefonicznie bądź drogą e- mailową. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych http://reymont.czestochowa.pl oraz https://lopczest.wordpress.com   Protokół obrad jury konkursu będzie dostępny do wglądu w Zarządzie Okręgu LOP w Częstochowie. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Konkursowej.

5. Nagrody
a) Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria - uczniowie klas VI VIII szkół podstawowych; II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych; III kategoria - osoby dorosłe). Laureaci konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidziano przyznanie miejsc I-go, II-go, III-go, IV-go oraz wyróżnień w każdej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego przyznania nagród. 

b) Fundatorami nagród rzeczowych są Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. 

6. Ocena prac
a) Oceny prac złożonych na konkurs dokona jury składające się z przedstawicieli częstochowskiego środowiska artystów plastyków, Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy oraz Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania w skład jury osób spoza ww. instytucji. 

b) Kryteria oceny prac:
– zachowanie względów formalnych (terminowość oddania prac, technika i format prac, umieszczenie wymaganych danych o autorze i opiekunie prac oraz tytułu; zgoda na przetwarzanie danych osobowych / „Załącznik do Regulaminu konkursu”
- najtrafniejsze zilustrowanie tematyki konkursu
- przedstawienie bioróżnorodności wód powierzchniowych i dolin rzecznych uwidocznienie przystosowania organizmów do życia w wodzie lub w pobliżu zbiorników wodnych
- ukazanie zróżnicowania i specyfiki walorów krajobrazowych związanych z obecnością rzeki w krajobrazie
- udokumentowanie wartości przyrody ożywionej i nieożywionej rzeki i jej doliny - staranność i estetyka wykonania prac
- oryginalność, odwołania do fantazji i wyobraźni.

7. Postanowienia końcowe
a) Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie uzgodnionym z organizatorem, po Gali Konkursowej do 30.06.2023 r.

b) Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na:
- warunki konkursu
- nieodpłatne wykorzystanie prac do celów promocji działalności organizatorów oraz publikowanie prac przez organizatorów na wszelkich polach eksploatacji z podaniem autora projektu (w szczególności w publikacjach, na wystawach, na stronie internetowej i Facebooku ZSPMiR, Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie).

c) Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Konkurs znajduje się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023” Kuratorium Oświaty w Katowicach pod numerem 128.

Osoby zainteresowane zapraszam do mnie po szczegółowe informacje oraz potrzebne zgody i oświadczenia.

mgr Sylwia Ciężkowska

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie