Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Spelling Quiz logo sm 2020 

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii

„SPELLING QUIZ 2023”

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2023”, zwanym dalej „Konkursem” oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
 2. Autorem Konkursu jest Marzanna Elżbieta Gromotowicz.
 3. Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, zw. dalej „Organizatorem Konkursu”.
 4. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
 • Adres: ul Krakowska 29, 42-217 Częstochowa.
 • Telefon: 34 324 23 14
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Przebieg Konkursu:

Szkoła wybiera maksymalnie dwóch reprezentantów, którzy wraz z dokumentacją wskazaną przez Organizatora w Rozdziale 5. niniejszego Regulaminu, nadsyłają do Organizatora w terminie do 14 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracę konkursową – wiersz. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w Finale. Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów. Wyrazy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych odczytywane będą przez osobę prowadzącą rywalizację finałową.Termin Finału przewidziano na 24 marca 2023r.

Rozdział 2. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Rozdział 3. Cele Konkursu

 1. Upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.
 3. Traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności.
 4. Popularyzacja odmiany amerykańskiej języka angielskiego.
 5. Mobilizowanie chęci twórczych i motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, z położeniem akcentu na rozpoznawanie amerykańskiej odmiany języka angielskiego umożliwiającej lepsze poznanie kultury amerykańskiej.
 6. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 7. Rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 8. Działanie na rzecz edukacji patriotycznej, poprzez zainteresowanie wkładem Polaków w tworzenie kultury amerykańskiej.
 9. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 10. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 11. Nabycie umiejętności kreatywnej współpracy i pozytywnej rywalizacji.

Rozdział 4. Termin, miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs obejmuje dwa etapy.

Etap pierwszy – eliminacje szkolne, które odbywają się na terenie szkoły zainteresowanej udziałem w Finale Konkursu.

 1. szkoła wybiera maksymalnie dwóch reprezentantów, (proponujemy przeprowadzić w szkole eliminacje klasowe i szkolne wg zasad rywalizacji w Finale Konkursu, o których mowa w Rozdziale 7. niniejszego Regulaminu), którzy wraz z dokumentacją wskazaną przez Organizatora w Rozdziale 5. niniejszego Regulaminu, nadsyłają do Organizatora w terminie do 14 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracę konkursową – wiersz – Rozdział 4.1.1),
 2. tytuł pracy konkursowej/kompozycji (maszynopis/wydruk w formacie A4) nadesłanej na I etap brzmi, do wyboru:

1 opcja tytuł kompozycji  / NOUN = Cooperation Pozostała część konkursowej kompozycji językowej (tytuł + 4 wersy) - winna, kreatywnością autora, czyli uczestnika Konkursu, odnosić się do wskazanego tytułu, wg  wzoru:

NOUN

ADJECTIVE & ADJECTIVE

DOING …(something)

LIKE …

IF ONLY …

 

2 opcja tytuł kompozycji / wybrany dowolnie przez uczestnika NOUN, ale odnoszący się do wkładu Polaków w tworzenie kultury amerykańskiej. Pozostała część konkursowej kompozycji językowej (tytuł + 4 wersy) - winna, kreatywnością autora, czyli uczestnika Konkursu, odnosić się do wskazanego tytułu, wg  wzoru:

NOUN

ADJECTIVE & ADJECTIVE

DOING …(something)

LIKE …

IF ONLY …

 

       c. przykład pracy o tytule 2023: NOUN = 2023

(NOUN) 2023

(ADJECTIVE) New & (ADJECTIVE) cheerful

(DOING) Giving …(something) plenty of challenges

(LIKE …) Like a life

(IF ONLY …) If only it would be good for me

                                                   

2023

New & cheerful

Giving plenty of challenges

Like a life

If only it would be good for me

 

 d. organizatorzy Konkursu mają nadzieję, że pisemna praca konkursowa okaże się inspirującym narzędziem, stosowanym przez uczniów i nauczycieli do wzbogacania słownictwa, umożliwiającym większą satysfakcję z rzetelnej komunikacji w przyszłości,

 e. schemat pracy pisemnej nadesłanej do Organizatora (wydruk A4) dla niepełnoletniego uczestnika/ uczestniczki:

Ogólnopolski Konkurs Angielskiej Ortografii


„SPELLING QUIZ 2023”

ETAP I

 

UCZESTNIK: ………………………………

SZKOŁA: ………………………...…………

 

Tytuł kompozycji
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałam/ em się Regulaminem Konkursu Angielskiej Ortografii "Spelling Quiz 2023", jestem autorem/autorką nadesłanej pracy pisemnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

 

................................................         ..............................................     ...................................................
Podpis uczestnika/uczestniczki  Podpis opiekuna niepełnoletniegouczestnika/uczestniczki  Podpis nauczyciela

 

     f. Schemat pracy pisemnej nadesłanej do Organizatora (wydruk A4) dla pełnoletniego uczestnika/uczestniczki:

„SPELLING QUIZ 2023”

ETAP I

UCZESTNIK: ………………………………
SZKOŁA: ………………………...…………

 

Tytuł kompozycji
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałam/ em się Regulaminem Konkursu Angielskiej Ortografii ‘Spelling Quiz 2023’, jestem autorem/autorką nadesłanej pracy pisemnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.

....................................................                                                .................................

Podpis uczestnika/ uczestniczki                                               Podpis nauczyciela

 

       g. kryteria oceny wiersza: powołana przez Organizatora Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem (odpowiedni tytuł) – warunek konieczny, (0-1)

          (Po uzyskaniu 0p. wiersz nie przechodzi do dalszej oceny.);

 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, (0-2);
 • bogactwo językowe, (0-2);
 • zachowanie budowy wiersza zgodnie z wzorem (patrz Regulamin: Rozdział 4.1.1)b), (0-1);
 • oryginalność ujęcia tematu, (0-3);
 • spójność i logika kompozycji; (0-2);
 • ogólne wrażenie artystyczne; (0-2);
 • przesłanie i wartości wychowawcze (0-2)

     h. do udziału w Finale zostanie zaproszonych 17 autorek/ówrzez Organizatora wierszy,

     i. odpowiedzialność za naruszenie w pracy Konkursowej praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika Konkursu.

 

  2) Etap drugi zwany Finałem odbędzie się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 1. przewidywany termin FINAŁU KONKURSU: 24 marca 2023 r.,
 2. do udziału w Finale Konkursu Organizator zaprasza 17 uczestników wskazanych przez Komisję Konkursową: 8 (szkoły podstawowe), 8 (szkoły ponadpodstawowe) + 1 uczestnik z V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
 3. o zakwalifikowaniu się do II etapu zwanego Finałem Konkursu – uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 28 lutego 2023 r.,
 4. uczestnicy Finału Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Rozdział 5. Zgłoszenie do Konkursu

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego oraz w mediach promujących ideę konkursu. Uczeń pełnoletni osobiście podpisuje powyższą zgodę.
 3. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do dnia 14 lutego 2023 r.
 4. Szkoła przesyła dane maksymalnie dwóch uczniów (imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu orazgodę na opublikowanie ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę konkursu, stanowiące załączniki nr 2 Regulaminu.
 5. Załączniki:
 •  Załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA do Finału.
 • Załącznik nr 2: zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla niepełnoletniego i pełnoletniego uczestnika/uczestniczki oraz opublikowanie danych uczestnika/ uczestniczki na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz mediów promujących ideę Konkursu.
 1. Zgłoszenia prosimy kierować na:
 • Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29, 42-217 Częstochowa z dopiskiem na kopercie OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SPELLING QUIZ 2023”
 • E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:
 • telefonicznie lub faksem (V LO): 34 324 23 14/ 34 324 23 14.

Rozdział 6. Polecana literatura:

 1. Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Ltd. 2021.
 2. Longman Dictionary of American English 5 Paper & Online.
 3. LONGMAN Słownik współczesny, Pearson Longman.
 4. Cambridge Dictionary of American English, Second edition, Cambridge University Press 2008.
 5. Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary, Springfield, Massachusetts, U.S.A, 2008.
 6. Gramatyka przejrzyście; Podstawowe różnice brytyjskiego i amerykańskiego języka angielskiego, Wydawnictwo INFOA.
 7. ZOOM in on America online magazine - elektroniczny miesięcznik przygotowywany przez Konsulat Generalny USA w Krakowie. Publikacja jest adresowana do uczących się języka angielskiego, nauczycieli, a także wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Stanach Zjednoczonych. W miesięczniku znajdą Państwo wiele tematów z dziedziny kultury, tradycji, przyrody, historii i wiele innych zagadnień, https://www.usinfo.pl/zoom/

Rozdział 7. Przebieg Finału Konkursu:

 1. Kolejność odpowiedzi w Finale ustalona jest w drodze losowania.
 2. Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów (wyrazy odczytane przez osobę prowadzącą rywalizację finałową) począwszy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych:

- wyrazy 3/4/5 literowe

- wyrazy 6/7/8 literowe

- wyrazy 9/10 literowe

 1. Uczestnik Finału Konkursu za prawidłowe przeliterowanie wyrazu otrzymuje tyle punktów, z ilu liter składał się dany wyraz. W Finale można otrzymać maksymalnie 52 punkty.
 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w Finale - obowiązuje dogrywka: uczestnicy wybierają do przeliterowania wyrazy
  11/12/13/14/15 literowe i otrzymują odpowiednio tyleż punktów, z ilu liter składał się dobrze przeliterowany wyraz.
 3. Wypowiedzi uczestników ocenia Komisja powołana przez Organizatora.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Rozdział 8. Nagrody

 1. Uczestnicy Finału Konkursu rywalizują o miano Mistrza Angielskiej Ortografii 2023 w kategorii JUNIOR (szkoły podstawowe) i SENIOR (szkoły ponadpodstawowe) oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, Patronów i Darczyńców Konkursu.
 2. MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII 2023 - JUNIOR i MISTRZ ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII 2023 - SENIOR otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary ufundowane przez Organizatora Konkursu. Dla miejsc II i III w kategorii Junior i Senior przewidziane są nagrody rzeczowe.
 3. Dla miejsc 1, 2 i 3 w kategorii Junior i Senior przewidziane są dyplomy laureata.
 4. Dla wszystkich uczestników Finału Konkursu przewidziane są nagrody.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

 1. Autor Konkursu – Marzanna Elżbieta Gromotowicz zastrzega sobie prawa autorskie z nim związane.
 2. Mgr Karolina Staszewska jest upoważniona do merytorycznej organizacji tegorocznej edycji i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu Konkursu w razie potrzeby oraz do jego zmiany w nadzwyczajnej sytuacji nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.
 3. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Karoliny Staszewskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Angielskiej Ortografii - SPELLING QUIZ 2023.
 5. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wymagane będzie przestrzeganie wszystkich zaleceń.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie też możliwość zmian w programie przebiegu Konkursu – wyłonienie Mistrza Ortografii Junior i Senior na podstawie nadesłanych prac, a nawet jego odwołanie, w przypadku zaostrzenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz decyzji władz administracyjnych z tym związanych.

Rozdział 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ogólnopolskim Konkursie Angielskiej Ortografii  "Spelling Quiz 2023"

1.         Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Z Administratorem można kontaktować w następujący sposób:

a.         listownie: ul. Krakowska nr 29, 42-202 Częstochowa,

b.         za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

c.         telefonicznie: 34 324 23 14.

2.         Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych    za pośrednictwem:

a.         poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b.         telefonicznie: tel. 34 370 63 14

3.         Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.         Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu, mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne tj. firmie zapewniającej hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

5.         Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6.         Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a.         prawo dostępu do swoich danych,

b.         żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c.         żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

d.         żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana,
ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

e.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,

f.         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.         Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu.

8.         Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.         Wizerunek

Wizerunek zostanie upubliczniony w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:

a)         wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji,

b)         Art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO („Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”).

Wizerunek może zostać udostępniony na stornie internetowej Administratora oraz w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku Facebooka szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności tego portalu.

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do

Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii

„SPELLING QUIZ 2023”

1. Imię i nazwisko ucznia:

………………..………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa szkoły, adres, numer telefonu oraz e-mail:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:

………………..………………………………………………………………………………
4. Kontakt do nauczyciela-opiekuna (e-mail i numer telefonu służbowy* ):

…………………………………………………………………………………………………

* Należy podać dane kontaktowe służbowe. Jeżeli nauczyciel nie posiada adresu e-mail lub numeru telefonu służbowego prosimy pozostawić to pole nieuzupełnione.

………………………………                   …………………………………………………………………

 (miejscowość / data)                            (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/placówki)

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii "Spelling Quiz 2023"

__________________________________________________

(imię i nazwisko uczestnika konkursu** lub nauczyciela-opiekuna)

 

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej i mediach społecznościowych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiej Ortografii „SPELLING QUIZ 2023”

1.         Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego dziecka/mojego* imienia, nazwiska oraz informacji o szkole, w której się uczy/uczę, jak również o wynikach Konkursu w celu informowania o udziale w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej: https://vmickiewicz.pl/

2.         Zezwalam / nie zezwalam* na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie (dalej: „Szkoła”)  w postaci zdjęć utrwalonych podczas Konkursu Angielskiej Ortografii  "Spelling Quiz 2023" (zgoda wyrażona jest na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu promocji Konkursu oraz promowania osiągnieć uczestnika za pośrednictwem:

a.         strony internetowej: https://vmickiewicz.pl/

b.         serwisu społecznościowego facebook: https://pl-pl.facebook.com/people/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Cz%C4%99stochowie/100048820886041/,

c.         kroniki szkolnej V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie, 

d.         gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

3.         Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

____________________________

miejscowość, data

__________________________________________

czytelny podpis

pełnoletniego uczestnika konkursu/ rodzica niepełnoletniego uczestnika konkursu

lub opiekuna - nauczyciela

 

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku niepełnoletnich uczestników, zgodę wypełniają rodzice

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie